Điều khoản sử dụng

Lần cập nhật gần nhất: 16/06/2021

McKinsey & Company, các công ty con và chi nhánh (gọi chung là “McKinsey” hoặc “chúng tôi”) hân hạnh chào đón bạn tham gia vào McKinsey Academy. “McKinsey Academy” là cách gọi chung về mọi trang web, kể cả https://academy.mckinseyaccelerate.com (“Trang web”), mọi thiết bị di động hoặc ứng dụng trên máy tính bảng hay phần mềm tương tự (“Sản phẩm di động”) hoặc mọi nội dung hay chức năng (“Nội dung của McKinsey Academy”), (“Nội dung”) mà chúng tôi cung cấp liên quan tới hoặc thông qua McKinsey Academy. Nội dung này có thể bao gồm mọi khóa học, chương trình, dịch vụ, tài liệu hoặc sản phẩm liên quan do chúng tôi cung cấp thông qua hoặc liên quan đến Trang web hoặc Sản phẩm di động. Bạn cần sử dụng McKinsey Academy theo các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản”) cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, có trên trang https://solutions.mckinsey.com/msd/academy-privacy-policy/Chính sách quyền riêng tư này được đưa vào đây làm tài liệu tham khảo. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa những điều khoản này và chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, các điều khoản này sẽ được áp dụng.

Khi truy cập và sử dụng McKinsey Academy, bạn đồng ý với những Điều khoản này. Nếu bạn không hoặc không thể đồng ý về mặt pháp lý với những Điều khoản này, thì bạn không được sử dụng McKinsey Academy.

Chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản định kỳ. Do đó, bạn cần thường xuyên xem lại trên trang https://solutions.mckinsey.com/msd/academy-terms-and-conditions/. . Truy cập và sử dụng McKinsey Academy sau khi những Điều khoản này có bất cứ thay đổi nào nghĩa là bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những Điều khoản đã sửa đổi đó.

1. Bản quyền và Học viện McKinsey Trừ khi có chỉ dẫn khác, chẳng hạn như ở Mục 5 bên dưới, McKinsey Academy, bao gồm văn bản, bảng câu hỏi và đánh giá, nội dung và tài liệu của khóa học, module, video, đồ họa, logo, biểu tượng và hình ảnh, việc lựa chọn và sắp xếp các nội dung này, cũng như mọi khái niệm cơ bản, bí quyết, công cụ, khung sườn, phần mềm, thuật toán, mô hình và quan điểm ngành đều là tài sản độc quyền của chúng tôi hoặc bên cấp phép của chúng tôi (nếu có). Tất cả tài sản này đều được bảo vệ theo luật bản quyền hiện hành của Hoa Kỳ và quốc tế. Không được sao chép, mô phỏng, sửa đổi, thiết kế đảo ngược, xuất bản, tải lên, đăng, truyền hay phân phối McKinsey Academy, bao gồm mọi Trang web, Nội dung hoặc Sản phẩm di động, dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được chúng tôi cho phép. Trừ khi được quy định rõ ràng trong tài liệu này, chúng tôi không cấp bất kỳ quyền rõ ràng hay ngụ ý nào cho bạn theo bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, thông tin bí mật thương mại hay các quyền sở hữu nào khác được sử dụng hoặc cung cấp có liên quan đến McKinsey Academy.

2. Nhãn hiệu Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế và logo (gọi chung là “Nhãn hiệu”) được hiển thị có liên quan đến McKinsey Academy là các Nhãn hiệu đã đăng ký và chưa đăng ký của chúng tôi, cũng như của các bên cấp phép của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng, trừ khi có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi (hoặc bên cấp phép của chúng tôi, nếu có), bạn sẽ không (i) đề cập đến hay quy kết bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi hoặc bên cấp phép của chúng tôi trên bất kỳ phương tiện công cộng nào (ví dụ: thông cáo báo chí, trang web hoặc phương tiện truyền thông xã hội công cộng) cho mục đích quảng cáo, quảng bá hay cho mục đích thông báo hoặc gây ảnh hưởng đến bất kỳ bên thứ ba nào hoặc (ii) sử dụng hay mô phỏng bất kỳ Nhãn hiệu nào của chúng tôi hoặc bên cấp phép của chúng tôi, hoặc ngầm định bất kỳ sự ủng hộ hay mối quan hệ nào với chúng tôi hoặc bên cấp phép của chúng tôi.

3. Sử dụng Nội dung của McKinsey Academy Qua đây, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, trong thời hạn nêu trong tài liệu này, để truy cập, tải xuống và xem Nội dung. Giấy phép của bạn chỉ giới hạn ở Nội dung mà chúng tôi cấp quyền truy cập cho bạn, dù với tư cách là người dùng chưa đăng ký hay Người dùng đã đăng ký. Bạn chỉ có thể sử dụng McKinsey Academy cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Nếu được, bạn có thể sử dụng McKinsey Academy để đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh hợp pháp và trong nội bộ của Tổ chức tài trợ của mình, miễn là bạn không sửa đổi Nội dung của McKinsey Academy dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả việc tạo nội dung phái sinh từ đó) và bạn giữ lại tất cả các thông báo bản quyền hoặc độc quyền sở hữu khác hiển thị trên Nội dung của McKinsey Academy. Bạn không được phép mô phỏng, sửa đổi, thiết kế đảo ngược, tiết lộ, phân phối, chuyển giao, đăng hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào truy cập hoặc sử dụng McKinsey Academy. Ngoài ra, bạn không được tắt bất kỳ biện pháp bảo mật hay bảo vệ bằng công nghệ nào trên Trang web, Sản phẩm di động hoặc Nội dung của McKinsey Academy, trong đó có cơ chế bảo vệ kỹ thuật số, siêu dữ liệu, dấu chìm hoặc tuyên bố miễn trừ trách nhiệm mà không có văn bản chấp thuận trước của chúng tôi.

Bạn không được tìm cách truy cập vào bất kỳ vị trí, phần hay tính năng nào của McKinsey Academy, Tài khoản người dùng nào không phải tài khoản của bạn, hoặc bất kỳ tài liệu, thông tin,dữ liệu, mạng lưới hoặc hệ thống nào khác thuộc sở hữu hoặc được điều hành bởi chúng tôi hay bên thứ ba thay mặt cho chúng tôi, ngoại trừ trường hợp chúng tôi cố tình cung cấp quyền truy cập đó cho bạn. Ngoài ra, bạn đồng ý không sử dụng robot, trình thu thập dữ liệu, tập lệnh, phần mềm thu thập dữ liệu hoặc ứng dụng hay công cụ khai thác dữ liệu web để trích xuất, tải xuống hoặc thu thập, kể cả hành động thu thập hàng loạt, bất kỳ Nội dung nào của McKinsey Academy, trong đó có Nội dung người dùng.

4. Đăng ký người dùng Để tham gia vào một số khía cạnh nhất định của McKinsey Academy thì trước tiên, bạn hoặc tổ chức tài trợ (ví dụ: chủ lao động hoặc tổ chức, pháp nhân khác, kể cả tổ chức chuyên nghiệp là kênh mà bạn đang sử dụng để tham gia McKinsey Academy) (“Tổ chức tài trợ” của bạn) thay mặt cho bạn cần đăng ký với chúng tôi bằng cách tạo tài khoản người dùng (“Tài khoản người dùng”). Để tạo Tài khoản người dùng, bạn hoặc Tổ chức tài trợ của bạn phải cung cấp cho chúng tôi, theo cách trực tiếp hay gián tiếp (ví dụ như cho phép một trang web của bên thứ ba như LinkedIn cung cấp cho chúng tôi), họ tên và địa chỉ email của bạn. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được yêu cầu tạo tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản của mình. Đối với một số chức năng nhất định, bạn hoặc Tổ chức tài trợ của bạn còn cần cung cấp thông tin bổ sung khi đăng ký hoặc được mời cung cấp thông tin bổ sung không bắt buộc như thông tin tiểu sử, nhân khẩu học, tình trạng việc làm và/hoặc thông tin khác. Tất cả thông tin này đều nằm trong “Thông tin tài khoản người dùng”.

Bạn đồng ý rằng bạn và Tổ chức tài trợ của bạn sẽ chỉ cung cấp cho chúng tôi Thông tin tài khoản người dùng chính xác và thông báo ngay cho chúng tôi về mọi thay đổi. Bạn cũng xác nhận rằng bạn chịu trách nhiệm duy trì sự riêng tư và tính bảo mật về tên Tài khoản người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn không được chia sẻ quyền truy cập vào Tài khoản người dùng của mình, dù vì lý do gì, với bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ Tổ chức tài trợ của bạn. Nếu cho rằng quyền riêng tư hoặc tính bảo mật về Tài khoản người dùng của bạn đã bị xâm phạm, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Thông tin tài khoản người dùng của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và các Điều khoản.

Bạn tuyên bố rằng bạn không sống ở quốc gia phải chịu lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ hoặc bị Chính phủ Hoa Kỳ xem là quốc gia “hỗ trợ khủng bố” và rằng cả bạn và Tổ chức tài trợ của bạn, nếu có, đều không nằm trong danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của chính phủ Hoa Kỳ.

Chúng tôi có thể lưu giữ Thông tin tài khoản người dùng, theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư, bao gồm cả việc bảo đảm tuân thủ các điều khoản này và mọi yêu cầu pháp lý hiện hành, để sửa đổi và cải thiện McKinsey Academy và các dịch vụ liên quan của chúng tôi, cũng như cho bất kỳ mục đích nào khác mà các Điều khoản này hoặc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi cho phép.

5. Nội dung người dùng Liên quan đến việc sử dụng McKinsey Academy, bạn có thể có quyền gửi, đăng, xuất bản, phân phối hoặc chia sẻ thông tin, hình ảnh, video, tài liệu, dữ liệu hoặc nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở: bài đăng trên diễn đàn thảo luận hoặc diễn đàn trực tuyến; khảo sát, bảng câu hỏi hoặc phản hồi đánh giá; sản phẩm công việc (ở dạng điện tử hoặc hữu hình) liên quan đến các khóa học hoặc các hoạt động khác được cung cấp thông qua McKinsey Academy; các nội dung sửa đổi hoặc bình luận về Nội dung của McKinsey Academy hoặc sản phẩm công việc khác của người dùng McKinsey Academy; và phản hồi hoặc nhận xét về McKinsey Academy, bao gồm các khóa học, dịch vụ được cung cấp hoặc xem xét cung cấp liên quan đến McKinsey Academy (gọi chung là “Nội dung người dùng”). Bạn xác nhận và đồng ý rằng, khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Nội dung người dùng nào như vậy, bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép có phạm vi trên toàn thế giới, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể nhượng lại, có thể cấp giấy phép bổ sung, đã thanh toán đầy đủ, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn và không thể hủy ngang trong việc sử dụng, mô phỏng, xuất bản, phân phối, sửa đổi và khai thác Nội dung người dùng đó cho bất kỳ mục đích nào và dưới bất kỳ hình thức hay phương tiện nào không bị cấm bởi luật hiện hành. Bạn cũng cấp cho những người dùng dịch vụ McKinsey Academy khác giấy phép không độc quyền để truy cập, mô phỏng và sử dụng Nội dung người dùng đó. Ngoài ra, qua đây, bạn từ bỏ mọi quyền khiếu nại đối với chúng tôi về bất kỳ vi phạm cáo buộc hay thực tế nào đối với mọi quyền riêng tư hay công khai, quyền sở hữu trí tuệ, quyền nhân thân hoặc quyền ghi nhận công lao liên quan đến việc chúng tôi hoặc những người dùng được ủy quyền của chúng tôi sử dụng Nội dung người dùng đó như được cho phép trong những Điều khoản này.

Bạn cam kết rằng bạn sẽ không gửi, tải lên, xuất bản hay cung cấp, thông qua McKinsey Academy, hoặc cung cấp cho chúng tôi, bất kỳ Nội dung người dùng nào (a) mang tính đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng hay tục tĩu; (b) sẽ cấu thành hoặc khuyến khích hành vi có thể cấu thành tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm luật hiện hành; (c) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền công khai hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào; (d) chứa vi-rút máy tính hoặc phần tử độc hại hay phá hoại khác; (e) chứa quảng cáo; (f) tạo thành hoặc chứa các tuyên bố sai lệch, gây hiểu lầm, kể cả cho mục đích miêu tả sai danh tính của bạn hoặc lý do hay ý định của bạn khi truy cập McKinsey Academy hoặc cung cấp bất kỳ Nội dung người dùng nào; (g) vi phạm các Điều khoản này hoặc được thiết kế để can thiệp, hoặc được đoán trước dựa trên cơ sở hợp lý là sẽ can thiệp, vào khả năng cung cấp McKinsey Academy của chúng tôi, việc sử dụng hợp lý cũng như mức độ hài lòng của những người dùng khác về McKinsey Academy (h) vi phạm bất kỳ chính sách hoặc yêu cầu hiện hành nào của Tổ chức tài trợ của bạn.

Chúng tôi không và không thể xem xét tất cả Nội dung người dùng, cũng như không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác về bất kỳ Nội dung người dùng nào được cung cấp liên quan đến McKinsey Academy. Chúng tôi có toàn quyền từ chối chấp nhận hoặc công bố bất kỳ Nội dung người dùng nào, cũng như xóa mọi Nội dung người dùng đã chấp nhận hoặc công bố trước đây.

6. Thông báo vi phạm và gỡ bỏ thông tin/tài liệu Ngoài các quy định hạn chế về Nội dung người dùng nêu trong Mục 5, chúng tôi nghiêm cấm việc đăng mọi thông tin liên quan đến McKinsey Academy xâm phạm hoặc vi phạm quyền bản quyền và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác (trong đó có quyền riêng tư và công khai) của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu trí tuệ của mình (hoặc quyền mà bạn có trách nhiệm thực thi) bị xâm phạm bởi bất kỳ nội dung nào được cung cấp qua McKinsey Academy, vui lòng gửi văn bản thông báo cho chúng tôi đến địa chỉ bên dưới, trong đó có: (a) thông tin xác nhận tác phẩm có bản quyền và/hoặc quyền sở hữu trí tuệ được cho là đã bị xâm phạm; (b) thông tin xác định tài liệu bị cáo buộc vi phạm cần xóa ; (c) tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ vào ban ngày, cùng với địa chỉ email nếu có; (d) tuyên bố cho biết bạn thực sự cho rằng việc sử dụng tác phẩm có bản quyền và/hoặc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ không được chủ sở hữu, đại diện của chủ sở hữu hoặc luật pháp cho phép; (e) tuyên bố cho biết thông tin trong thông báo là chính xác và bạn sẽ chịu phạt nếu khai man, rằng người ký được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền được cho là bị xâm phạm; và (f) chữ ký của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu khẳng định hành vi xâm phạm quyền. Khi nhận được thông báo này (hoặc bất kỳ thông báo nào theo Mục 512(c)(3) trong Quyển 17 của Bộ luật Hoa Kỳ), chúng tôi sẽ xóa tất cả tài liệu đã đăng nhưng xâm phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bất cứ người nào theo luật pháp Hoa Kỳ. Luật Hoa Kỳ áp dụng hình phạt nghiêm ngặt cho hành vi gửi thông báo này không đúng sự thật. Trong trường hợp thích hợp, những người liên tục gửi tài liệu vi phạm hoặc bất hợp pháp sẽ bị cấm đăng thêm các nội dung khác. Bạn có thể gửi thông báo theo Mục 6 đến địa chỉ liên hệ ghi ở Mục “Liên hệ với chúng tôi” trong các Điều khoản.

7. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm MCKINSEY ACADEMY ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG”, KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NGỤ Ý BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ VÀ SỰ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. NGOÀI RA, CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM HAY TUYÊN BỐ RẰNG (I) BẤT KỲ TRANG WEB, SẢN PHẨM DI ĐỘNG HAY KHÍA CẠNH NÀO KHÁC CỦA MCKINSEY ACADEMY ĐỀU SẼ HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, TIẾP TỤC ĐƯỢC CUNG CẤP, HOẶC KHÔNG CÓ VI-RÚT HAY CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC, HOẶC RẰNG MỌI SAI SÓT TRONG NỘI DUNG ĐỀU SẼ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH HOẶC SỬA ĐỔI HOẶC (II) RẰNG MCKINSEY ACADEMY, MỌI TRANG HOẶC SẢN PHẨM DI ĐỘNG, NỘI DUNG CỦA MCKINSEY ACADEMY, MỌI NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN MCKINSEY ACADEMY HOẶC BẤT KỲ KHÓA HỌC HAY DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP CHO BẠN TRONG PHẠM VI MCKINSEY ACADEMY SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC NHU CẦU CŨNG NHƯ KỲ VỌNG CỦA BẠN. CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ GIÁO DỤC ĐƯỢC CÔNG NHẬN CHÍNH THỨC VÀ MCKINSEY ACADEMY CŨNG NHƯ CÁC KHÓA HỌC ĐƯỢC CUNG CẤP CÓ LIÊN QUAN ĐẾN MCKINSEY ACADEMY CŨNG KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI MỘT NHÀ CUNG CẤP NHƯ VẬY. CẢ CHÚNG TÔI VÀ NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG BÊN THỨ BA HAY BÊN CẤP PHÉP ĐỀU KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI QUYỀN SỞ HỮU, SỰ CHÍNH XÁC, SỰ PHÙ HỢP HOẶC SỰ ĐẦY ĐỦ CỦA NỘI DUNG CỦA MCKINSEY ACADEMY HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG NÀO. TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HAY NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THÔNG TIN, TÀI LIỆU, NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CÔNG BỐ HOẶC CUNG CẤP TRÊN CÁC TRANG WEB LIÊN KẾT, CÓ TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG NÀO ĐƯỢC CÔNG BỐ HOẶC CUNG CẤP CHO BẠN THÔNG QUA MCKINSEY ACADEMY HAY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC BÊN THỨ BA, BAO GỒM NHÀ CUNG CẤP NỀN TẢNG DI ĐỘNG (XEM ĐỊNH NGHĨA CỦA THUẬT NGỮ NÀY TRONG CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ), NẾU CÓ.

TRỪ KHI PHÁP LUẬT NGHIÊM CẤM, CẢ CHÚNG TÔI VÀ ĐƠN VỊ CẤP PHÉP BÊN THỨ BA LẪN NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI, BAO GỒM CÁC NHÀ CUNG CẤP NỀN TẢNG DI ĐỘNG (NẾU CÓ), ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN, TỔ CHỨC TÀI TRỢ CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀO KHÁC VỀ MỌI THIỆT HẠI HAY TỔN THẤT GIÁN TIẾP, DO VÔ TÌNH, DO HẬU QUẢ, DO BỊ TRỪNG PHẠT HOẶC VỀ VIỆC MẤT DOANH THU HOẶC LỢI NHUẬN, DÙ CÓ HAY KHÔNG ĐƯỢC BÁO CHO BIẾT VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT, BẤT KỂ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG MCKINSEY ACADEMY, BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC SẢN PHẨM DI ĐỘNG NÀO, HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA MCKINSEY ACADEMY HAY NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG, HOẶC BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG, VIỆC KHÔNG HÀNH ĐỘNG HAY QUYẾT ĐỊNH NÀO MÀ BẠN HOẶC BÊN BẤT KỲ KHÁC THỰC HIỆN CÓ LIÊN QUAN.

TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, TRÁCH NGHIỆM PHÁP LÝ TỔNG THỂ CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI, HÀNH ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN PHÁT SINH TỪ VIỆC CHÚNG TÔI CUNG CẤP CHO BẠN MCKINSEY ACADEMY CŨNG KHÔNG VƯỢT QUÁ MỨC PHÍ CỘNG DỒN, NẾU CÓ, MÀ MCKINSEY NHẬN ĐƯỢC TỪ BẠN, CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG MCKINSEY ACADEMY TRONG MƯỜI HAI THÁNG TRƯỚC.

8. Trang web và nhà cung cấp bên thứ ba McKinsey Academy có thể thuê các bên thứ ba lưu trữ, hỗ trợ hoặc cung cấp dịch vụ của mình. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp cho các bên thứ ba đó quyền truy cập vào McKinsey Academy và mọi Nội dung người dùng mà bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào phù hợp với các Điều khoản này và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Không giới hạn bất kỳ nội dung nào ở Phần này, chúng tôi hiện đang cộng tác với các bên thứ ba nhằm phát triển, cung cấp và cải thiện McKinsey Academy. Trong quá trình hợp tác của chúng tôi với các bên thứ ba đó, một số khía cạnh nhất định của McKinsey Academy có thể được các bên thứ ba phát triển, lưu trữ, duy trì, hỗ trợ và/hoặc cung cấp toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp. Nhằm phục vụ mục đích đó, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cũng có thể nhận được quyền truy cập vào Nội dung người dùng, Thông tin tài khoản người dùng và các thông tin khác về việc bạn sử dụng McKinsey Academy. Theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, các bên thứ ba cần duy trì tính bảo mật của thông tin Tài khoản người dùng và thông tin về việc bạn sử dụng McKinsey Academy mà họ có thể có quyền truy cập để phục vụ việc cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ được mô tả ở trên.

Ngoài ra, một số Sản phẩm di động nhất định có thể được cung cấp cho bạn thông qua các trang web, ứng dụng hoặc nền tảng của bên thứ ba do bên thứ ba vận hành (“Nhà cung cấp nền tảng di động”), chẳng hạn như thông qua cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động. Các Nhà cung cấp nền tảng di động này phải tuân theo các điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư riêng biệt và độc lập, áp dụng khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và/hoặc nền tảng của họ cũng như bất kỳ dịch vụ liên quan nào mà họ cung cấp. Họ không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Không giới hạn những nội dung nêu trên, bạn xác nhận rằng không có Nhà cung cấp nền tảng di động nào có quyền kiểm soát, hay đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với bạn về McKinsey Academy và mọi khiếu nại hoặc tranh chấp mà bạn đưa ra liên quan đến McKinsey Academy sẽ được quản lý theo các Điều khoản này. Nếu thỏa thuận của chúng tôi với Nhà cung cấp nền tảng di động đó yêu cầu, Nhà cung cấp nền tảng di động đó sẽ là đơn vị thụ hưởng bên thứ ba của đoạn này trong các Điều khoản và có thể thực thi các Điều khoản này chống lại bạn.

9. Chứng chỉ Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể chọn cung cấp chứng chỉ, tuyên bố hoặc tài liệu khác cho bạn và/hoặc Tổ chức tài trợ của bạn nếu bạn đáp ứng một số tiêu chí nhất định (ví dụ: hoàn thành khóa học) liên quan đến một hoặc nhiều khóa học hoặc chương trình cung cấp cho bạn thông qua McKinsey Academy (“Chứng chỉ”). Việc cấp Chứng chỉ cho bạn và/hoặc Tổ chức tài trợ của bạn, và các tiêu chí chi phối việc cấp Chứng chỉ đó, hoàn toàn do chúng tôi quyết định và có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, bạn xác nhận rằng (a) việc bạn nhận được Chứng chỉ, nếu có, không đại diện cho sự chứng thực của chúng tôi và (b) chúng tôi không phải là một tổ chức giáo dục được công nhận chính thức, chúng tôi không cố gắng đạt được bất kỳ sự công nhận nào như vậy và bất kỳ Chứng chỉ nào dạng này đều không thể hiện bất cứ uy tín hay danh tiếng nào về học tập. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tìm cách có được Chứng chỉ thông qua các phương thức sai lệch, gây hiểu nhầm hoặc trái pháp luật nào, hoặc miêu tả sai trước công chúng hoặc bất kỳ thứ ba nào về bản chất, nội dung hoặc điều khoản của việc cấp bất kỳ Chứng chỉ nào.

10. Chấm dứt; Ngừng cung cấp dịch vụ Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể chấm dứt việc bạn sử dụng và tham gia McKinsey Academy sau khi thông báo cho bạn. Ngoài các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trong Mục 7, bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có toàn quyền quyết định hủy bỏ, trì hoãn, sắp xếp lại lịch trình hoặc thay đổi định dạng của bất kỳ khóa học hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua McKinsey Academy, hoặc ngừng cung cấp tất cả hoặc một phần của McKinsey Academy hay các dịch vụ liên quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về những thay đổi trong McKinsey Academy hoặc quyền truy cập của bạn vào Học viện (trong đó có cả việc chấm dứt Tài khoản của bạn). Nếu không muốn truy cập vào McKinsey Academy nữa, bạn có thể ngừng tham gia McKinsey Academy bất kỳ lúc nào. Các quyền được cấp cho bạn theo đây sẽ tự động chấm dứt khi quyền sử dụng McKinsey Academy của bạn (nếu có) chấm dứt.

Tuy nhiên, điều kiện là bất kỳ giấy phép nào do chúng tôi cấp cho bạn và mọi điều khoản trong những Điều khoản này hoặc Chính sách quyền riêng tư cần thiết để thực thi hoặc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của bạn hoặc của chúng tôi theo đây sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi các Điều khoản này chấm dứt.

11. Luật chi phối; Khu vực pháp lý Các Điều khoản này chịu sự chi phối của luật pháp Tiểu bang New York, mà không xét đến các nguyên tắc mâu thuẫn luật pháp.

12. Điều khoản khác Việc sử dụng McKinsey Academy là trái phép ở bất cứ khu vực pháp lý nào không thi hành tất cả điều khoản trong các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở Mục 12 này trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ được xem như được thay thế bằng một điều khoản hợp lệ, có thể thực thi phù hợp nhất với mục đích của điều khoản ban đầu và các Điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu.

Các Điều khoản sử dụng này nhằm mục đích bổ sung cho bất kỳ thỏa thuận hoặc điều khoản nào khác giữa chúng tôi có thể áp dụng cho McKinsey Academy. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa các Điều khoản sử dụng này và bất kỳ thỏa thuận hoặc điều khoản nào khác, thì các Điều khoản sử dụng này đều sẽ được ưu tiên và thay thế cho mọi điều khoản hoặc thỏa thuận xung đột hoặc mâu thuẫn khác trong phạm vi liên quan đến McKinsey Academy.

13. Liên hệ với chúng tôi Nếu bạn có thắc mắc hoặc lo ngại về Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ:
McKinsey & Company
195 Broadway
19th Floor
New York, NY 10007
https://mckinseynvt.secure.force.com/supportwebforms/mckinsey_webtocaseform