Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2021 r.

Spółka McKinsey & Company oraz jej jednostki zależne i podmioty powiązane (zwane dalej Spółką McKinsey) mają przyjemność powitać wszystkich Użytkowników w McKinsey Academy. Termin „McKinsey Academy” oznacza łącznie wszelkie strony internetowe, w tym https://academy.mckinseyaccelerate.com (zwane dalej Stronami internetowymi), wszelkie aplikacje na urządzenia mobilne i tablety oraz podobne oprogramowanie (zwane dalej Pakietem Usług Mobilnych), a także wszelkie treści lub funkcjonalności (zwane dalej Treścią McKinsey Academy lub Treścią), udostępniane przez Spółkę McKinsey w związku z McKinsey Academy lub za jej pośrednictwem. Treść może obejmować wszelkie powiązane kursy, programy, usługi, materiały lub oferty udostępniane przez Spółkę McKinsey za pośrednictwem Strony internetowej lub Oferty mobilnej lub w związku z nimi. Korzystanie przez Użytkownika z McKinsey Academy podlega niniejszym warunkom (zwanym dalej Warunkami) oraz Polityce prywatności Spółki McKinsey, dostępnej pod adresem https://solutions.mckinsey.com/msd/academy-privacy-policyi włączonej do niniejszych Warunków przez odniesienie. W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszymi Warunkami i Polityką prywatności, moc rozstrzygającą mają niniejsze Warunki.

Uzyskiwanie dostępu do McKinsey Academy i korzystanie z niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze Warunki. Użytkownik, który nie wyraża zgody na niniejsze Warunki lub nie jest prawnie upoważniony do wyrażenia takiej zgody nie może korzystać z McKinsey Academy.

Ponieważ Warunki mogą ulegać okresowym zmianom, należy od czasu do czasu zapoznawać się z ich treścią dostępną pod adresem https://solutions.mckinsey.com/msd/academy-terms-and-conditions. Uzyskiwanie dostępu do McKinsey Academy i korzystanie z niej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w Warunkach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zaktualizowane Warunki.

1. Prawa autorskie i McKinsey Academy O ile nie określono inaczej, m.in. w sekcji 5 poniżej, McKinsey Academy, włączając teksty, kwestionariusze i zadania, treści i materiały kursowe, moduły, materiały wideo, elementy graficzne, logotypy, ikony i obrazy oraz ich wybór i aranżacja, a także wszelkie koncepcje, wiedzę fachową, narzędzia, struktury, oprogramowanie, algorytmy, modele i perspektywy branżowe stanowią wyłączną własność Spółki McKinsey lub jej licencjodawców (w stosownych przypadkach) i podlegają ochronie na mocy obowiązujących amerykańskich i międzynarodowych praw autorskich. Kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, poddawanie procesom inżynierii odwrotnej, publikowanie, przesyłanie, rozpowszechnianie, przekazywanie lub dystrybuowanie w jakikolwiek sposób McKinsey Academy, w tym jakiejkolwiek Strony internetowej, Treści lub Oferty mobilnej bez pisemnego upoważnienia ze strony Spółki McKinsey jest zabronione. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, Spółka McKinsey nie udziela Użytkownikom żadnego wyraźnego lub dorozumianego prawa na mocy jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności wykorzystywanych lub udostępnianych w związku z McKinsey Academy.

2. Znaki towarowe Znaki towarowe, znaki usługowe, wzory i logotypy (zwane dalej łącznie Znakami towarowymi), wyświetlane w związku z McKinsey Academy, stanowią zarejestrowane i niezarejestrowane Znaki towarowe Spółki McKinsey lub jej licencjodawców. Użytkownik zobowiązuje się – z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych przez Spółkę McKinsey (lub jej licencjodawców, w stosownych przypadkach) do (i) nieodnoszenia się do Spółki McKinsey lub jej licencjodawców oraz do nieprzypisywania jej lub jej licencjodawcom jakichkolwiek informacji w jakimkolwiek medium publicznym (np. w komunikacie prasowym, na stronie internetowej lub w publicznych mediach społecznościowych) w celach reklamowych lub promocyjnych lub w celu informowania jakiejkolwiek osoby trzeciej lub wpływania na nią oraz do (ii) niewykorzystywania i niepowielania jakichkolwiek Znaków towarowych Spółki McKinsey lub jej licencjobiorców, a także do nietworzenia domniemania poparcia ze strony Spółki McKinsey lub jej licencjobiorców lub jakiejkolwiek relacji pomiędzy nimi i Użytkownikiem.

3. Korzystanie z Treści McKinsey Academy Spółka McKinsey niniejszym udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na uzyskiwanie dostępu do Treści oraz jej pobieranie i przeglądanie, na czas obowiązywania niniejszych Warunków. Licencja ta odnosi się wyłącznie do Treści, do których Spółka McKinsey udziela dostępu Użytkownikowi jako niezarejestrowanemu użytkownikowi lub Zarejestrowanemu użytkownikowi. Użytkownik może korzystać z McKinsey Academy wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. W stosownych przypadkach, Użytkownik może korzystać z McKinsey Academy w celu realizacji zgodnych z prawem i wewnętrznych działań biznesowych jego Organizacji sponsorującej, pod warunkiem niemodyfikowania przez Użytkownika żadnej Treści McKinsey Academy w jakikolwiek sposób (w tym poprzez tworzenie dzieł pochodnych) oraz zachowywania przez Użytkownika wszystkich komunikatów o prawach autorskich i innych prawach majątkowych, znajdujących się w Treści McKinsey Academy. Użytkownik nie jest upoważniony do powielania, modyfikowania, poddawania procesom inżynierii odwrotnej, ujawniania, dystrybuowania, przesyłania lub udostępniania McKinsey Academy w inny sposób ani do zezwalania jakiejkolwiek osobie trzeciej na uzyskiwanie dostępu do McKinsey Academy lub korzystanie z niej. Ponadto, Użytkownik nie jest upoważniony do dezaktywowania jakichkolwiek środków ochrony lub zabezpieczeń technologicznych znajdujących się na Stronie internetowej McKinsey Academy, w Ofertach mobilnych lub w Treści, w tym jakichkolwiek mechanizmów ochrony cyfrowej, metadanych, znaków wodnych lub not prawnych bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki McKinsey.

Użytkownik nie jest upoważniony do podejmowania prób uzyskania dostępu do jakiejkolwiek lokalizacji, części lub funkcji McKinsey Academy, jakiegokolwiek Konta Użytkownika innego niż jego własne, a także do jakichkolwiek innych materiałów, informacji, danych, sieci lub systemów należących do Spółki McKinsey lub obsługiwanych przez Spółkę McKinsey lub podmiot zewnętrzny w jej imieniu, z wyjątkiem w przypadków, w których Spółka McKinsey w zamierzony sposób udzieli Użytkownikowi takiego dostępu. Ponadto, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania robotów, narzędzi typu spider, skryptów, oprogramowania lub aplikacji służących do gromadzenia danych lub narzędzi do web-scrapingu w celu pozyskiwania, pobierania lub gromadzenia, w tym w dużych ilościach, Treści McKinsey Academy, w tym Treści Użytkowników.

4. Rejestracja Użytkownika Aby móc uczestniczyć w określonych aspektach McKinsey Academy, Użytkownik lub jego organizacja sponsorująca (np. pracodawca lub inna organizacja lub podmiot, w tym organizacja zawodowa, za pośrednictwem której Użytkownik zamierza korzystać z McKinsey Academy) (zwana dalej Organizacją sponsorującą), działająca w imieniu Użytkownika, musi najpierw dokonać rejestracji poprzez utworzenie konta użytkownika w Spółce McKinsey (zwanego dalej Kontem Użytkownika). Aby utworzyć Konto Użytkownika, Użytkownik lub jego Organizacja sponsorująca muszą przekazać Spółce McKinsey, bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez upoważnienie zewnętrznej strony internetowej, takiej jak LinkedIn, do przekazania wymaganych informacji), imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika. Użytkownik zostanie również poproszony o utworzenie nazwy użytkownika i hasła dla swojego konta. Aby móc korzystać z określonych funkcji, konieczne może być podanie przez Użytkownika lub jego Organizację sponsorującą dodatkowych informacji w momencie rejestracji. Użytkownik lub jego Organizacja sponsorująca mogą również zostać poproszeni o podanie opcjonalnych informacji, takich jak dane biograficzne, demograficzne, dane dotyczące zatrudnienia i/lub inne rodzaje danych. Wszystkie powyższe informacje stanowią łącznie Informacje dotyczące Konta Użytkownika.

Użytkownik oświadcza, że zarówno on sam, jak i jego Organizacja sponsorująca przekażą Spółce McKinsey wyłącznie rzetelne i prawdziwe Informacje dotyczące Konta Użytkownika oraz niezwłocznie zawiadomią Spółkę McKinsey o wszelkich zmianach takich informacji. Ponadto, Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż jest on odpowiedzialny za zachowywanie prywatności i bezpieczeństwa nazwy użytkownika i hasła powiązanego z jego Kontem Użytkownika. Użytkownik nie jest upoważniony do udzielania dostępu do jego Konta Użytkownika z jakichkolwiek przyczyn jakiejkolwiek osobie trzeciej z wyjątkiem jego Organizacji sponsorującej. Jeżeli Użytkownik uważa, że prywatność lub bezpieczeństwo jego Konta Użytkownika zostały naruszone, jest on zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Spółki McKinsey o tym fakcie. Wykorzystywanie przez Spółkę McKinsey Informacji dotyczących Konta Użytkownika podlega postanowieniom Polityki prywatności i niniejszym Warunkom.

Użytkownik oświadcza, że nie znajduje się on w kraju objętym embargiem nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych ani w kraju określonym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj wspierający terroryzm, a Użytkownik ani jego Organizacja sponsorująca nie znajdują się na żadnym wykazie podmiotów objętych zakazami lub ograniczeniami, prowadzonym przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Spółka McKinsey może przechowywać Informacje dotyczące Konta Użytkownika zgodnie z warunkami Polityki prywatności, m.in. w celu zapewniania zgodności z niniejszymi Warunkami oraz obowiązującymi wymogami prawnymi, a także w celu modyfikowania i udoskonalania McKinsey Academy i powiązanych z nią usług oraz do realizacji wszelkich innych celów dopuszczonych na mocy niniejszych Warunków lub Polityki prywatności.

5. Treści Użytkownika W związku z korzystaniem przez Użytkownika z McKinsey Academy, Użytkownik może mieć możliwość przesyłania, publikowania, dystrybuowania lub udostępniania w inny sposób informacji, obrazów, filmów, materiałów danych lub innych treści, w tym m.in. postów na forach dyskusyjnych lub tablicach ogłoszeń; odpowiedzi w ramach ankiet, kwestionariuszy lub ocen; rezultatów pracy (w formie elektronicznej lub fizycznej) związanych z kursami lub innymi aktywnościami oferowanymi za pośrednictwem McKinsey Academy; modyfikacji Treści McKinsey Academy lub komentarzy na jej temat lub innych rezultatów pracy użytkowników McKinsey Academy; oraz opinii lub komentarzy dotyczących McKinsey Academy, w tym oferowanych lub rozważanych kursów i usług związanych z McKinsey Academy (zwanych dalej Treściami Użytkownika). Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że przesyłając jakiekolwiek Treści Użytkownika, Użytkownik udziela Spółce McKinsey niewyłącznej, zbywalnej, przenoszalnej, podlegającej podlicencjonowaniu, w pełni opłaconej, wolnej od opłat licencyjnych, wieczystej, nieodwołalnej i nieograniczonej geograficznie licencji i prawa do wykorzystywania, powielania, publikowania, dystrybuowania, modyfikowania i wykorzystywania w inny sposób takich Treści Użytkownika w dowolnym celu, w dowolnej formie i na dowolnym nośniku, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Ponadto, Użytkownik udziela pozostałym użytkownikom korzystającym z usług McKinsey Academy niewyłącznej licencji na uzyskiwanie dostępu do Treści Użytkownika oraz ich powielanie i wykorzystywanie. Ponadto, Użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Spółki McKinsey z tytułu domniemanych lub faktycznych naruszeń jakichkolwiek praw ochrony prywatności lub praw do wizerunku, praw własności intelektualnej, praw osobistych lub praw do przypisywania sobie autorstwa utworu w związku z wykorzystywaniem takich Treści Użytkownika przez Spółkę McKinsey lub upoważnionych użytkowników, w zakresie dopuszczonym przez niniejsze Warunki.

Użytkownik zobowiązuje się do nieprzesyłania, niepublikowania i nieudostępniania za pośrednictwem McKinsey Academy oraz do nieprzekazywania Spółce McKinsey żadnych Treści Użytkownika (a) o charakterze agresywnym, oszczerczym, zniesławiającym lub nieprzyzwoitym; (b) które stanowią lub zachęcają do podejmowania działań stanowiących przestępstwo kryminalne, skutkujących odpowiedzialnością cywilną lub naruszających obowiązujące prawo w inny sposób; (c) które naruszają prawa własności intelektualnej, prawo do prywatności, prawo do wizerunku lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich; (d) które zawierają wirusy komputerowe lub inne złośliwe lub szkodliwe elementy; (e) które zawierają reklamy; (f) które stanowią fałszywe lub wprowadzające w błąd stwierdzenia lub zawierają takie stwierdzenia, w tym w celu zafałszowania tożsamości Użytkownika lub przyczyny lub zamiaru związanego z korzystaniem przez niego z McKinsey Academy lub przekazywaniem takich Treści Użytkownika; (g) które naruszają niniejsze Warunki lub mają na celu zakłócenie – lub co do których można z uzasadnionych przyczyn domniemywać, że będą one miały na celu zakłócenie – funkcjonowania McKinsey Academy oraz korzystania z niej przez innych użytkowników lub (h) które naruszają jakiekolwiek obowiązujące polityki lub wymogi Organizacji sponsorującej Użytkownika.

Spółka McKinsey nie może monitorować ani nie monitoruje wszystkich Treści Użytkownika oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnych innych osób z tytułu jakichkolwiek Treści Użytkownika przesłanych lub udostępnionych w związku z McKinsey Academy. Spółka McKinsey zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub odmowy opublikowania Treści Użytkownika oraz do usunięcia wszelkich uprzednio zaakceptowanych Treści Użytkownika według swojego własnego uznania.

6. Zawiadomienia o naruszeniach i usunięciu treści Oprócz ograniczeń dotyczących Treści Użytkownika określonych w sekcji 5 powyżej, Spółka McKinsey nie zezwala na publikowanie jakichkolwiek informacji dotyczących McKinsey Academy, które stanowią naruszenie praw autorskich i/lub innych praw wartości intelektualnej (w tym prawa do prywatności i prawa do wizerunku) jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Jeżeli Użytkownik uważa, że jego prawo własności intelektualnej (lub inne prawo, do którego egzekwowania jest on zobowiązany) zostało naruszone przez jakąkolwiek treść dostępną za pośrednictwem McKinsey Academy, Użytkownik może skontaktować się ze Spółką McKinsey używając danych kontaktowych podanych poniżej, składając pisemne oświadczenie zawierające: (a) wskazanie dzieła objętego prawem autorskim i/lub prawa własności intelektualnej, które zdaniem Użytkownika zostało naruszone; (b) wskazanie materiału rzekomo powodującego naruszenie, którego usunięcia domaga się Użytkownik; (c) imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, jeżeli jest on dostępny; (d) oświadczenie o przekonaniu w dobrej wierze, że wykorzystanie dzieła objętego prawem autorskim i/lub egzekwowanie prawa własności intelektualnej nie zostało zatwierdzone przez właściciela, jego przedstawiciela lub nie jest dozwolone na mocy przepisów prawa; (e) oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są zgodne z prawdą oraz – pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań – że sygnatariusz jest upoważniony do działania w imieniu właściciela prawa, które rzekomo zostało naruszone; oraz (f) podpis właściciela prawa własności intelektualnej lub osoby upoważnionej do dochodzenia naruszenia prawa w imieniu jego właściciela. Po otrzymaniu takiego oświadczenia (lub dowolnego oświadczenia zgodnego z postanowieniami Tytułu 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 512(c)(3)), Spółka McKinsey usunie wszelkie opublikowane materiały naruszające prawo autorskie lub inne prawo własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby na mocy prawa Stanów Zjednoczonych. Prawo Stanów Zjednoczonych przewiduje surowe kary za złożenie fałszywego oświadczenia w tym zakresie. W stosownych okolicznościach, osoby wielokrotnie publikujące materiały niezgodne z prawem lub powodujące naruszenie praw autorskich lub praw własności intelektualnej zostaną objęte zakazem dalszego publikowania materiałów. Dane kontaktowe służące do składania zawiadomień określonych w sekcji 6 niniejszych Warunków znajdują się poniżej w sekcji Kontakt.

7. Noty prawne MCKINSEY ACADEMY JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, BEZ SKŁADANIA ŻADNYCH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM M.IN. DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PONADTO, SPÓŁKA MCKINSEY NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ STANOWIĄCYCH, (I) ŻE KTÓRAKOLWIEK STRONA INTERNETOWA, OFERTA MOBILNA LUB KTÓRYKOLWIEK INNY ASPEKT MCKINSEY ACADEMY BĘDZIE FUNKCJONOWAŁ W SPOSÓB NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW, BĘDZIE NADAL UDOSTĘPNIANY LUB JEST WOLNY OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW LUB ŻE KTÓRAKOLWIEK Z WAD W NIM WYSTĘPUJĄCYCH ZOSTANIE ZIDENTYFIKOWANA I USUNIĘTA LUB (II) ŻE MCKINSEY ACADEMY, KTÓRAKOLWIEK STRONA INTERNETOWA LUB OFERTA MOBILNA, TREŚĆ MCKINSEY ACADEMY, JAKAKOLWIEK TREŚĆ UŻYTKOWNIKA UDOSTĘPNIONA W ZWIĄZKU Z MCKINSEY ACADEMY LUB KTÓRYMKOLWIEK Z KURSÓW LUB KTÓRĄKOLWIEK Z USŁUG ŚWIADCZONYCH POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO NA RZECZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH MCKINSEY ACADEMY SPEŁNI POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA. SPÓŁKA MCKINSEY NIE JEST AKREDYTOWANYM DOSTAWCĄ USŁUG EDUKACYJNYCH. MCKINSEY ACADEMY I KURSY OFEROWANE W ZWIĄZKU Z NIĄ NIE SĄ OFEROWANE PRZEZ AKREDYTOWANEGO DOSTAWCĘ USŁUG EDUKACYJNYCH. SPÓŁKA MCKINSEY ANI ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY TREŚCI LUB LICENCJODAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOROZUMIANYCH, CO DO WŁASNOŚCI, RZETELNOŚCI, ISTOTNOŚCI LUB ODPOWIEDNIOŚCI TREŚCI MCKINSEY ACADEMY ANI ŻADNYCH TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH, SPÓŁKA MCKINSEY NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK INFORMACJE, MATERIAŁY, TREŚCI LUB USŁUGI PUBLIKOWANE LUB UDOSTĘPNIANE NA STRONACH INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH ŁĄCZA ZNAJDUJĄ SIĘ W TREŚCIACH UŻYTKOWNIKÓW OPUBLIKOWANYCH LUB UDOSTĘPNIONYCH UŻYTKOWNIKOWI ZA POŚREDNICTWEM MCKINSEY ACADEMY, LUB UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE, W TYM STOSOWNYCH OPERATORÓW PLATFORM MOBILNYCH (ZDEFINIOWANYCH W POLITYCE PRYWATNOŚCI).

Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZABRONIONYCH PRZEZ PRAWO, SPÓŁKA MCKINSEY, JEJ ZEWNĘTRZNI LICENCJODAWCY I DOSTAWCY TREŚCI, W TYM STOSOWNI OPERATORZY PLATFORM MOBILNYCH, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA, JEGO ORGANIZACJI SPONSORUJĄCEJ ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY ANI PODMIOTU ZA WSZELKIE SZKODY LUB STRATY POŚREDNIE, UBOCZNE, WYNIKOWE LUB SANKCYJNE LUB ZA UTRACONE PRZYCHODY LUB ZYSKI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SPÓŁKA MCKINSEY LUB INNE PODMIOTY WYMIENIONE POWYŻEJ POSIADAŁY INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT ORAZ NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z MCKINSEY ACADEMY, JAKIEJKOLWIEK STRONY INTERNETOWEJ LUB OFERTY MOBILNEJ, LUB JAKIEJKOLWIEK TREŚCI MCKINSEY ACADEMY LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW, LUB W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK DZIAŁANIEM, ZANIECHANIEM LUB DECYZJĄ PODJĘTĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ OSOBĘ W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM.

W ŻADNYM PRZYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI MCKINSEY W ODNIESIENIU DO WSZELKICH ROSZCZEŃ, DZIAŁAŃ LUB ZDARZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UDOSTĘPNIANIA PRZEZ NIĄ MCKINSEY ACADEMY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA NIE PRZEKROCZY ŁĄCZNEJ KWOTY OPŁAT (JEŻELI TAKIE WYSTĄPIĄ) OTRZYMANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ MCKINSEY OD UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ NIEGO Z MCKINSEY ACADEMY W OKRESIE OSTATNICH DWUNASTU MIESIĘCY.

8. Zewnętrzne strony internetowe i usługodawcy McKinsey Academy może korzystać z podmiotów zewnętrznych do celów hostowania, udzielania wsparcia lub świadczenia jej usług w inny sposób. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że Spółka McKinsey może udzielać takim podmiotom zewnętrznym dostępu do McKinsey Academy oraz wszelkich Treści Użytkownika przesyłanych w jakimkolwiek celu zgodnym z niniejszymi Warunkami i Polityką prywatności.

Bez ograniczeń dla któregokolwiek z postanowień niniejszej sekcji, Spółka McKinsey współpracuje ze stronami trzecimi w celu wspierania rozwoju, udostępniania i udoskonalania McKinsey Academy. W ramach współpracy Spółki McKinsey z takimi stronami trzecimi, określone aspekty McKinsey Academy mogą być opracowywane, hostowane, utrzymywane, wspierane i/lub dostarczane w całości lub w części przez strony trzecie, zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio. W związku z powyższym, tacy usługodawcy zewnętrzni mogą również uzyskiwać dostęp do Treści Użytkownika, Informacji dotyczących Konta Użytkownika oraz innych informacji dotyczących korzystania przez Użytkownika z McKinsey Academy. Zgodnie z Polityką prywatności Spółki McKinsey, strony trzecie mają obowiązek chronić poufność Informacji dotyczących Konta Użytkownika oraz informacji dotyczących korzystania przez Użytkownika z McKinsey Academy, do których takie strony mogą mieć dostęp w związku ze świadczeniem przez siebie usług i wsparcia określonego powyżej.

Ponadto, określone Oferty mobilne mogą być udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem zewnętrznych stron internetowych, aplikacji lub platform obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (zwane dalej Operatorami platform mobilnych), np. za pośrednictwem platform dystrybucji aplikacji na urządzenia mobilne. Operatorzy platform mobilnych podlegają odrębnym i niezależnym warunkom użytkowania i politykom prywatności, które mają zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z ich stron internetowych, aplikacji i/lub platform oraz z wszelkich powiązanych i świadczonych przez nich usług. Operatorzy platform mobilnych nie podlegają kontroli Spółki McKinsey. Bez ograniczeń dla powyższych postanowień, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żaden Operator platformy mobilnej nie posiada żadnej kontroli nad McKinsey Academy ani nie udziela żadnych gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z McKinsey Academy, a wszelkie roszczenia lub spory wniesione w tym zakresie przez Użytkownika podlegają niniejszym Warunkom. W przypadkach, w których jest to wymagane na mocy umowy zawartej pomiędzy Spółką McKinsey i Operatorem platformy mobilnej, taki Operator platformy mobilnej stanowi beneficjenta niebędącego stroną niniejszej sekcji Warunków oraz może egzekwować niniejsze Warunki wobec Użytkownika.

9. Świadectwa Spółka McKinsey może, według swojego własnego uznania, zaproponować Użytkownikowi i/lub jego Organizacji sponsorującej świadectwo, zaświadczenie lub inny rodzaj dokumentu (zwany dalej Świadectwem) pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika określonych kryteriów (np. ukończenia kursu) w związku z jednym lub więcej kursów lub programów udostępnianych Użytkownikowi za pośrednictwem McKinsey Academy. Wydanie Świadectwa Użytkownikowi i/lub jego Organizacji sponsorującej, a także kryteria regulujące wydanie Świadectwa, leżą wyłącznie w gestii Spółki McKinsey i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Ponadto, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że (a) ewentualne otrzymanie przez niego Świadectwa nie stanowi poparcia ze strony Spółki McKinsey oraz (b) Spółka McKinsey nie jest akredytowaną instytucją edukacyjną oraz nie ubiegała się o taką akredytację, a Świadectwo nie powoduje przyznania punktów akademickich ani nie dowodzi poziomu wykształcenia. Użytkownik oświadcza, że nie będzie dążył do uzyskania Świadectwa przy pomocy oszukańczych, wprowadzających w błąd lub niezgodnych z prawem działań oraz, że nie będzie fałszywie przedstawiał opinii publicznej ani jakiejkolwiek osobie trzeciej charakteru, treści ani warunków przyznawania jakiegokolwiek Świadectwa.

10. Zakończenie korzystania z McKinsey Academy Spółka McKinsey może, według swojego własnego uznania, zakończyć korzystanie przez Użytkownika z McKinsey Academy na podstawie zawiadomienia przesłanego do Użytkownika. Oprócz not prawnych zawartych w sekcji 7, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka McKinsey zastrzega sobie prawo do anulowania, opóźniania, zmieniania terminów lub zmieniania formatu któregokolwiek kursu lub usługi oferowanej za pośrednictwem McKinsey Academy według swojego własnego uznania oraz do zaprzestania udostępniania McKinsey Academy i powiązanych z nią usług w całości lub części. Spółka McKinsey nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za zmiany wprowadzone w McKinsey Academy lub prawie Użytkownika do uzyskiwania do niej dostępu (w tym poprzez usunięcie Konta Użytkownika). Użytkownik, który nie chce już posiadać dostępu do McKinsey Academy może zrezygnować z uczestnictwa w McKinsey Academy w dowolnym momencie. Prawa przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków tracą moc automatycznie w momencie anulowania prawa Użytkownika do korzystania z McKinsey Academy; niemniej jednak, wszelkie licencje udzielone Użytkownikowi przez Spółkę McKinsey oraz wszelkie postanowienia niniejszych Warunków lub Polityki prywatności konieczne do egzekwowania lub wykonywania praw lub obowiązków Użytkownika lub Spółki McKinsey wynikających z niniejszych Warunków pozostają w mocy również po wypowiedzeniu niniejszych Warunków.

11. Prawo właściwe i jurysdykcja Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Nowy Jork, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych.

12. Postanowienia różne Korzystanie z McKinsey Academy jest niedozwolone w każdej jurysdykcji, która nie umożliwia stosowania wszystkich postanowień niniejszych Warunków, w tym m.in. postanowień sekcji 12 oraz postanowień Polityki prywatności. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, postanowienie takie zostanie uznane za zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem możliwie najbardziej zbliżonym do pierwotnego postanowienia pod względem jego celu. Taka nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków. Wszelkie prawa nieudzielone w niniejszych Warunkach w wyraźny sposób są niniejszym zastrzeżone.

Niniejsze Warunki uzupełniają wszelkie inne umowy lub warunki zawarte pomiędzy Spółką McKinsey i Użytkownikiem, które mogą mieć zastosowanie do McKinsey Academy. W przypadku konfliktu lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania oraz postanowieniami innych umów lub warunków, niniejsze Warunki użytkowania mają moc rozstrzygającą oraz zastępują wszelkie inne sprzeczne lub rozbieżne warunki lub umowy w zakresie odnoszącym się do McKinsey Academy.

13. Kontakt Pytania i zastrzeżenia dotyczące Warunków użytkowania należy kierować na adres:
McKinsey & Company
195 Broadway
19th Floor
New York, NY 10007
https://mckinseynvt.secure.force.com/supportwebforms/mckinsey_webtocaseform