ข้อกำหนดการใช้งาน

ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2021

McKinsey & Company และบริษัทย่อยรวมถึงบริษัทในเครือ (รวมกันเรียกว่า “McKinsey” หรือ “เรา”) มีความยินดีที่จะต้อนรับคุณ ให้เข้าร่วม McKinsey Academy “McKinsey Academy” หมายความ โดยรวมถึงเว็บไซต์ใด ๆ ได้แก่ https://academy.mckinseyaccelerate.com (“เว็บไซต์”) แอปพลิเคชันใด ๆ บนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตหรือซอฟต์แวร์ที่คล้ายกัน (“สิ่งที่เสนอบนมือถือ”) หรือเนื้อหาหรือฟังก์ชันกาทำงานใด ๆ (“เนื้อหาของ McKinsey Academy”) หรือ (“เนื้อหา”) ที่เราจัดหาโดยเกี่ยวข้องกับหรือที่พร้อม ใช้งานผ่าน McKinsey Academy เนื้อหาดังกล่าวอาจรวมไปถึงหลักสูตร โปรแกรม บริการ เนื้อหาประกอบ หรือข้อเสนอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เราจัดหา ให้ผ่านหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือสิ่งที่เสนอบนมือถือ การใช้ McKinsey Academy ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ (“ข้อกำหนด”) รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งเผยแพร่ไว้ที่https://solutions.mckinsey.com/msd/academy-privacy-policy/ซึ่งได้รวมไว้ในที่นี้ด้วยเป็นการอ้างอิง ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนด นี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ข้อกำหนดนี้จะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า

เมื่อเข้าถึงและใช้ McKinsey Academy หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดนี้ หากคุณไม่ยอมรับหรือไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดนี้ได้ตามกฎหมาย คุณก็จะไม่สามารถใช้ McKinsey Academy ได้

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเป็นครั้งคราว ดังนั้นโปรดกลับมาตรวจสอบ เป็นระยะที่ https://solutions.mckinsey.com/msd/academy-terms-and-conditions/เมื่อเข้าถึงและใช้ McKinsey Academy หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดนี้ หมายความว่าคุณยินยอมให้ ข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขดังกล่าวมีผลผูกพันคุณ

1. ลิขสิทธิ์และ McKinsey Academy เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น เช่นในข้อ 5 ด้านล่าง McKinsey Academy รวมถึงข้อความ แบบสอบถามและการประเมิน เนื้อหาและเนื้อหาประกอบในหลักสูตร โมดูล วิดีโอ กราฟิก โลโก้ ไอคอน และรูปภาพและการเลือกและการจัดเรียงสิ่งเหล่านั้น รวมถึงแนวคิด เบื้องหลัง ความรู้ความชำนาญ เครื่องมือ กรอบการทำงาน ซอฟต์แวร์ อัลกอริทึม รูปแบบ และมุมมองทางอุตสาหกรรม เป็นทรัพย์สินของเราหรือ ผู้ออกใบอนุญาตของเรา (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) แต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯ และกฎหมาย ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศที่บังคับใช้ ห้ามไม่ให้คัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ทำวิศวกรรมย้อนกลับ เผยแพร่ อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือแจกจ่าย McKinsey Academy รวมถึงเว็บไซต์ เนื้อหา หรือสิ่งที่เสนอบนมือถือ ในลักษณะใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร เราไม่ให้สิทธิโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ แก่คุณภายใต้สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่ใช้หรือจัดให้มีโดยเกี่ยวข้องกับ McKinsey Academy เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง ในที่นี้

2. เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ การออกแบบ และโลโก้ (เรียกรวมกันว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่แสดงโดยเกี่ยวข้องกับ McKinsey Academy เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนของเราและผู้ออกใบ อนุญาตของเรา คุณตกลงว่าคุณจะไม่ (1) อ้างถึงหรืออ้างอิงข้อมูลใด ๆ ถึงเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเราในสื่อสาธารณะ (เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ หรือโซเชียลมีเดียสาธารณะ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือ ส่งเสริมการขาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งข้อมูลหรือโน้มน้าวบุคคล ที่สามใด ๆ หรือ (2) ใช้หรือผลิตซ้ำเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา หรือกล่าวเป็นนัยว่าได้รับการสนับสนุน จากหรือมีความสัมพันธ์กับเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเรา (หรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) อย่างชัดแจ้ง

3. การใช้เนื้อหาของ McKinsey Academy เรามอบสิทธิการใช้งานที่จำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถถ่ายโอนได้ตลอดอายุของข้อกำหนดนี้ให้แก่คุณในการเข้าถึง ดาวน์โหลด และดูเนื้อหา สิทธิการใช้งานของคุณจำกัดอยู่เพียงเนื้อหาที่เราจัดหาให้คุณ เข้าถึงไม่ว่าจะในฐานะผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียนหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน คุณสามารถใช้ McKinsey Academy เฉพาะเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและ ไม่ใช่เพื่อการค้า ในกรณีที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถใช้ McKinsey Academy เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจภายในที่ถูกต้องเหมาะสมขององค์กรผู้ สนับสนุนของคุณโดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องไม่ปรับเปลี่ยนเนื้อหาของ McKinsey Academy ในลักษณะใด ๆ (รวมถึงการสร้างผลงานดัดแปลงจากเนื้อหาของ McKinsey Academy) และคุณต้องคงไว้ซึ่งข้อความแจ้งลิข สิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่แสดงอยู่บนเนื้อหาของ McKinsey Academy อย่างไรก็ตาม คุณไม่มีสิทธิคัดลอก แก้ไข ทำวิศวกรรม ย้อนกลับ เปิดเผย แจกจ่าย โอน โพสต์ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใด ๆ เข้าถึงหรือใช้ McKinsey Academy ได้ นอกจากนี้ คุณยังไม่มีสิทธิปิด ใช้งานการรักษาความปลอดภัยหรือการป้องกันทางเทคโนโลยีจากเว็บไซต์ สิ่งที่เสนอบนมือถือ หรือเนื้อหาของ McKinsey Academy รวมถึงกล ไกการป้องกันดิจิทัล เมตาดาต้า ลายน้ำ หรือข้อความจำกัดความรับผิดชอบ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณไม่มีสิทธิพยายามเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง ส่วน หรือฟีเจอร์ใด ๆ ของ McKinsey Academy บัญชีผู้ใช้ใด ๆ นอกจากบัญชีของคุณเอง หรือเนื้อหาประกอบ สารสนเทศ ข้อมูล เครือข่าย หรือระบบอื่นใดที่ดำเนินการโดยหรือเป็นของเราหรือบุคคลที่สาม ที่ดำเนินการในนามของเรา เว้นแต่เราจะทำ ให้คุณเข้าถึงได้โดยเจตนา นอกจากนี้คุณยังยินยอมที่จะไม่ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ สคริปต์ ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเก็บข้อมูล หรือเครื่องมือดึงข้อมูลเว็บเพื่อดึงข้อมูลหรือดาวน์โหลด หรือเก็บรวบรวมเนื้อหาใด ๆ รวมถึงเนื้อหาจำนวนมากของ McKinsey Academy ซึ่งรวมไปถึงเนื้อหาของผู้ใช้

4. การลงทะเบียนของผู้ใช้ ในการเข้าร่วมบางกิจกรรมของ McKinsey Academy คุณหรือองค์กร ผู้สนับสนุนของคุณ (เช่น ผู้ว่าจ้างของคุณ องค์กรหรือหน่วยงานอื่น รวมถึงองค์กรวิชาชีพที่คุณขอเข้าร่วม McKinsey Academy) (“องค์กรผู้สนับสนุนของคุณ” ของคุณ) ที่ดำเนินการในนามของคุณ ต้องลงทะเบียนกับเราก่อนโดยการสร้างบัญชีผู้ใช้ (“บัญชีผู้ใช้”) ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณหรือองค์กรผู้สนับสนุนของคุณต้องให้ข้อมูล ชื่อ-นามสกุลและที่อยู่อีเมลกับเรา ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น โดยการอนุญาตให้เว็บไซต์จากภายนอก เช่น LinkedIn ให้ข้อมูลแก่เรา) นอกจากนี้คุณจะต้องสร้างชื่อ ผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณ สำหรับฟังก์ชันการทำงานบางอย่าง คุณหรือองค์กรผู้สนับสนุนของคุณยังอาจต้องระบุข้อมูลเพิ่มเติมขณะลง ทะเบียนหรืออาจได้รับคำเชิญให้ระบุข้อมูลที่ไม่บังคับ เช่น ข้อมูลชีวประวัติ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ข้อมูลการจ้างงาน และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ข้อมูลนี้ทั้งหมดประกอบกันเป็น “ข้อมูลบัญชีผู้ใช้”

คุณยินยอมว่าคุณและองค์กรผู้สนับสนุนของคุณจะให้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่ ถูกต้องแก่เราเท่านั้น และจะแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเร็ว นอกจากนี้คุณยังรับทราบว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของชื่อและรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณไม่สามารถใช้สิทธิการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณร่วมกับบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยกเว้นองค์กรผู้สนับสนุนของคุณ หากคุณเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ของคุณ ถูกละเมิด คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันที เราใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราและข้อกำหนดนี้

คุณรับรองว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่ถูกห้ามค้าขายโดยรัฐบาลของสหรัฐฯ หรือประเทศที่รัฐบาลของสหรัฐฯ กำหนดว่าเป็นประเทศที่ “สนับสนุนผู้ก่อการร้าย” และทั้งคุณและองค์กรผู้สนับสนุนของคุณ (ตามที่เกี่ยวข้อง) ไม่ได้ อยู่ในรายชื่อต้องห้ามหรือรายชื่อที่ถูกจำกัดของรัฐบาลสหรัฐฯ

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลบัญชีผู้ใช้ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงเพื่อรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้และข้อบังคับตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนและปรับปรุง McKinsey Academy และข้อเสนอบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ข้อกำหนด นี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอนุญาต

5. เนื้อหาของผู้ใช้ ในการใช้ McKinsey Academy คุณอาจมีโอกาสส่ง โพสต์ เผยแพร่ แจกจ่าย หรือแบ่งปันสารสนเทศ รูปภาพ วิดีโอ เนื้อหาประกอบ ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โพสต์ในฟอรั่มการสนทนาหรือกระดานข้อความ คำตอบแบบสำรวจ แบบสอบถาม หรือการประเมิน สินค้าที่เป็นผลงาน (ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบกายภาพ) ที่เกี่ยวกับหลักสูตรหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่นำเสนอผ่าน McKinsey Academy การแก้ไขหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของ McKinsey Academy หรือสินค้าที่เป็นผลงานอื่น ๆ ของผู้ใช้ McKinsey Academy และผลตอบกลับหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ McKinsey Academy รวมถึงหลักสูตรหรือบริการที่จัดหาให้หรือได้รับการพิจารณาว่าจะจัดหาให้ สำหรับ McKinsey Academy (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหาของผู้ใช้”) คุณรับทราบและยินยอมว่า เมื่อคุณให้เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ แก่เรา หมายความว่าคุณมอบการอนุญาตและสิทธิที่ใช้ได้ทั่วโลก ไม่ผูกขาด ถ่ายโอนได้ โอนได้ ให้สิทธิช่วงได้ ชำระเงินแล้วทั้งหมด ไม่มีค่าสิทธิ ไม่สิ้นสุด เพิกถอนไม่ได้ ในการใช้ ผลิตซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย แก้ไข และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ ที่กฎหมายที่บังคับใช้ไม่ได้ห้ามไว้ นอกจากนี้คุณยังมอบสิทธิแบบไม่ผูกขาดให้แก่ผู้ใช้รายอื่น ๆ ของ McKinsey Academy ในการเข้าถึง ผลิตซ้ำ และใช้เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว และคุณยังสละสิทธิในการยื่นคำร้องกับเรา เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ธรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในการระบุแหล่งที่มาทั้งที่เป็นการกล่าวอ้างหรือเป็นการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงอันเกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของเราหรือการใช้เนื้อหาของผู้ใช้โดยผู้ใช้ที่เราอนุญาต ตามที่ข้อกำหนดนี้อนุญาต

คุณตกลงว่าคุณจะไม่ส่งหรืออัปโหลดไปยัง หรือเผยแพร่หรือจัดให้มีผ่าน McKinsey Academy หรือมอบให้แก่เราซึ่งเนื้อหาของผู้ใช้ ที่มีลักษณะใด ๆ ต่อไปนี้ (ก) เป็นการข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสีย หรือมีความหยาบคาย (ข) อาจก่อให้เกิดหรืออาจสนับสนุนการกระทำที่ก่อให้เกิดความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือเป็นการละเมิดกฎหมาย ที่บังคับใช้ (ค) ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว สิทธิในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน หรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม (ง) มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือองค์ประกอบที่เป็นภัยหรือองค์ประกอบที่ทำให้เสียหายอื่น ๆ (จ) มีการโฆษณา (ฉ) ก่อให้เกิดหรือมีข้อความเท็จหรือชวนให้เข้าใจผิด รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการบิดเบือนตัวตนของคุณหรือเหตุผลหรือเจตนาของคุณในการเข้าถึง McKinsey Academy หรือการจัดหาเนื้อหาของผู้ใช้ ใด ๆ ดังกล่าว (ช) ละเมิดข้อกำหนดนี้หรือได้รับการออกแบบมา เพื่อรบกวน หรือมีเหตุให้เชื่อว่าจะรบกวนการให้บริการ McKinsey Academy ของเรา และการใช้และการเพลิดเพลินกับ McKinsey Academy ตามสมควรของผู้ใช้รายอื่น หรือ (ซ) ละเมิดนโยบายหรือข้อบังคับที่องค์กรผู้สนับสนุนของคุณบังคับใช้

เราจะไม่และไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ได้ทั้งหมด และเราไม่มีความรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ที่มีการจัดหาหรือเผยแพร่สำหรับ McKinsey Academy เราสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะยอมรับหรือเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ และลบเนื้อหาของผู้ใช้ที่ได้รับการยอมรับหรือเผยแพร่ก่อนหน้านี้ตามดุลยพินิจของเรา

6. ข้อความแจ้งการละเมิดและการลบออก นอกเหนือจากข้อจำกัดเกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ที่ระบุไว้ในข้อ 5 แล้ว เรายังห้ามมิให้มีการโพสต์ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับ McKinsey Academy ที่เป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ (รวมถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน) ของบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ ที่เผยแพร่ผ่าน McKinsey Academy ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ (หรือสิทธิที่คุณมีความรับผิดชอบในการบังคับใช้) โปรดแจ้งให้เราทราบ ตามที่อยู่ที่แสดงไว้ด้านล่างโดยการเขียนคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่ง ประกอบไปด้วย (ก) ระบุผลงานที่มีลิขสิทธิ์และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญาที่กล่าวอ้างว่ามีการละเมิด (ข) ระบุเนื้อหาที่กล่าวอ้างว่ามีการ ละเมิดที่จะขอให้ลบออก (ค) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณที่ สามารถติดต่อได้ในช่วงกลางวัน และที่อยู่อีเมล (ถ้ามี) (ง) ข้อความแจ้งว่าคุณ เชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้ผลงานที่มีลิขสิทธิ์และ/หรือการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้นไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ตัวแทนของเจ้าของ หรือกฎหมาย (จ) ข้อความระบุว่าข้อมูลในหนังสือนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และยืนยันภายใต้บทลงโทษความผิดฐานให้การเท็จว่าผู้ลงนามได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิที่มีการกล่าวอ้างว่าถูกละเมิด และ (ฉ) ลายมือชื่อของเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้กล่าวอ้างการละเมิดสิทธิดังกล่าวในนามของเจ้าของ หลังจากเรา ได้รับคำแถลงดังกล่าว (หรือคำแถลงใด ๆ ตาม 17 U.S.C. มาตรา 512(c)(3)) แล้ว เราจะลบเนื้อหาที่โพสต์ใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบุคคลใด ๆ ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ กฎหมายของสหรัฐฯ มีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับการส่งคำแถลงที่เป็นเท็จ บุคคลที่ส่งเนื้อหาที่เป็นการละเมิดหรือที่ผิดกฎหมายซ้ำ ๆ จะถูกห้ามไม่ให้ทำการส่งอีก เราได้ระบุข้อมูลติดต่อของ เราสำหรับการส่งคำแจ้งตามข้อ 6 นี้ไว้ในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ของข้อกำหนดนี้

7. ข้อความจำกัดความรับผิดชอบ McKinsey Academy ได้รับการจัดหา “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับ ประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับ ประกันโดยนัยของความเหมาะสมทางการค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ นอกจากนี้ เรายังไม่รับประกันหรือรับรองว่า (1) เว็บไซต์ สิ่งที่เสนอบนมือถือ หรือส่วนอื่นใดของ McKinsey Academy จะทำงานโดยไม่มีการรบกวนหรือไร้ข้อผิดพลาด ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง หรือปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตราย อื่น ๆ หรือข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการระบุหรือแก้ไข หรือ (2) McKinsey Academy เว็บไซต์ หรือสิ่งที่เสนอบนมือถือใด ๆ เนื้อหาของ McKinsey Academy เนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่จัดหาโดยเกี่ยวข้องกับ McKinsey Academy หรือหลักสูตรหรือบริการใด ๆ ที่จัดหาให้แก่คุณเป็นส่วนหนึ่งของ McKinsey Academy ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจะเป็นไปตามความต้องการ หรือความคาดหวังของคุณ เราและ McKinsey Academy รวมถึงหลักสูตรที่นำเสนอสำหรับ McKinsey Academy ไม่ได้มีการนำเสนอโดยผู้ให้บริการด้านการศึกษาที่ได้รับการรับรอง ทั้งเราและผู้ให้บริการเนื้อหาจากภายนอกหรือผู้ออกใบอนุญาตไม่รับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยต่อความเป็นเจ้าของ ความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง หรือความเพียงพอของเนื้อหาของ McKinsey Academy หรือเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้ เราไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อข้อมูล เนื้อหาประกอบ เนื้อหา หรือบริการใด ๆ ที่เผยแพร่หรือที่จัดหาให้บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ที่อยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่เผยแพร่หรือที่จัดหาให้แก่คุณผ่าน McKinsey Academy หรือที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มมือถือ (คำดังกล่าวได้รับการนิยามไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว)

เว้นแต่กฎหมายจะไม่อนุญาต ทั้งเราหรือผู้ออกใบอนุญาตและผู้ให้บริการ เนื้อหาจากภายนอก รวมถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมือถือที่เกี่ยวข้อง ไม่มีความรับผิดต่อคุณ องค์กรผู้สนับสนุนของคุณ หรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดสำหรับค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรง ค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องโดยอ้อม หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายหรือการสูญเสียราย ได้หรือกำไร ไม่ว่าจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ต่อความ เสียหายหรือความสูญเสียดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม และโดยไม่คำนึงถึงหลักการ ความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ McKinsey Academy เว็บไซต์ หรือสิ่งที่เสนอบนมือถือ หรือเนื้อหาของ McKinsey Academy หรือเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ หรือการดำเนินการ การไม่ดำเนินการ หรือการตัดสินใจโดยคุณหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ McKinsey Academy

ความรับผิดโดยรวมของเราเกี่ยวกับคำร้องเรียน การดำเนินการ และเหตุการณ์ที่เกิดจากการจัดหา McKinsey Academy ให้แก่คุณจะไม่เกินค่าธรรมเนียมสะสม (ถ้ามี) ที่ McKinsey ได้รับจากคุณอันเกี่ยวข้องกับการใช้ McKinsey Academy ของคุณภายในระยะเวลาสิบสองเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าในกรณีใด ๆ

8. เว็บไซต์และผู้ให้บริการจากภายนอก McKinsey Academy อาจใช้บริการบุคคลที่สามในการโฮสต์ สนับสนุน หรือให้บริการของตน คุณรับทราบและยอมรับว่าเราอาจให้สิทธิการ เข้าถึง McKinsey Academy แก่บุคคลที่สามดังกล่าวรวมทั้งเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณให้แก่เราเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดนี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

โดยไม่จำกัดเพียงสิ่งที่อยู่ในข้อนี้ เราอาจร่วมงานกับบุคคลที่สามเพื่อช่วยพัฒนา จัดหา และปรับปรุง McKinsey Academy ในการร่วมงานของเรากับบุคคลที่สาม บางส่วนของ McKinsey Academy อาจได้รับการพัฒนา โฮสต์ รักษา และสนับสนุน และ/หรือส่งมอบในบางส่วนหรือทั้งหมดโดยบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในส่วนดังกล่าว ผู้ให้บริการจากภายนอกของอาจได้รับสิทธิการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้ McKinsey Academy ของคุณ ทั้งนี้บุคคลที่สามต้องรักษาความลับของข้อมูลบัญชีผู้ใช้และการใช้ McKinsey Academy ของคุณโดยอาจได้รับสิทธิการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาบริการและการสนับสนุนในส่วนที่อธิบายไว้ข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นอกจากนี้ คุณอาจใช้งานสิ่งที่เสนอบนมือถือบางรายการได้ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มจากภายนอกซึ่งได้รับการจัดการโดยบุคคลที่สาม (“ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมือถือ”) เช่น ผ่านร้านค้าแอปบนมือถือ เป็นต้น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมือถือเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก ซึ่งบังคับใช้กับคุณในการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และ/หรือแพลตฟอร์มของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมือถือและบริการ ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมือถือจัดหาให้ ซึ่งไม่ได้อยู่ภาย ใต้ความควบคุมของเรา โดยไม่จำกัดเพียงสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้า คุณรับทราบว่าไม่มีผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมือถือใด ๆ ที่ควบคุม หรือ ให้การรับประกันหรือมีความรับผิดต่อคุณสำหรับ McKinsey Academy และคำร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งใด ๆ โดยคุณอันเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดนี้ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมือถือดังกล่าวเป็นบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ของข้อกำหนดในย่อหน้านี้ และอาจบังคับใช้ข้อกำหนดนี้กับคุณ ตามที่ข้อตกลงของ เรากับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดังกล่าวกำหนดไว้

9. ใบรับรอง เราอาจเลือกที่จะเสนอใบรับรอง คำแถลง หรือเอกสารอื่น ๆ ให้แก่คุณและ/ หรือองค์กรผู้สนับสนุนของคุณหากคุณดำเนินการตามเกณฑ์บางอย่าง (เช่น เรียนจบหลักสูตร) เกี่ยวกับหลักสูตรหรือโปรแกรมหนึ่งรายการขึ้นไปที่จัดหาให้แก่คุณผ่าน McKinsey Academy (“ใบรับรอง”) ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การออกใบรับรองให้แก่คุณและ/ หรือองค์กรผู้สนับสนุนของคุณ รวมทั้งเกณฑ์ที่กำกับดูแลการออก ใบรับรองดังกล่าวเป็นดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ นอกจากนี้คุณยังรับทราบว่า (ก) การรับใบรับรองของคุณ (ถ้ามี) ไม่ได้เป็นการรับประกันถึงการสนับสนุนจากเรา และ (ข) เราไม่ใช่สถา บันการศึกษาที่ได้รับการรับรองและไม่ได้แสวงหาการรับรองดังกล่าว และการรับรองดังกล่าวไม่ได้หมายถึงเครดิตหรือตำแหน่งทางวิชาการ คุณยินยอมที่จะไม่พยายามขอใบรับรองด้วยวิธีที่ผิด ชวนให้เข้าใจผิด หรือผิดกฎหมาย และจะไม่ทำให้สาธารณะหรือบุคคลที่สามเกิดความ เข้าใจผิดต่อลักษณะ เนื้อหา หรือข้อกำหนดในการออกใบรับรองดังกล่าว

10. การยกเลิก การยุติ เราอาจยกเลิกการใช้และการเข้าร่วม McKinsey Academy ของคุณโดยจะ แจ้งให้คุณทราบ นอกจากข้อความจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในข้อ 7 แล้ว คุณรับทราบและยอมรับว่าเราสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียง ผู้เดียวในการยกเลิก ชะลอ กำหนดเวลาใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหลักสูตรหรือบริการที่เสนอให้ผ่าน McKinsey Academy หรือในการหยุด จัดหาบางส่วนหรือทั้งหมดของ McKinsey Academy หรือบริการที่เกี่ยวข้อง เราไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่อ McKinsey Academy หรือสิทธิของคุณในการเข้าถึง McKinsey Academy (รวมถึงผ่านการยกเลิกบัญชีของคุณ) หากคุณไม่ต้องการเข้าถึง McKinsey Academy อีกต่อไป คุณสามารถหยุดเข้าร่วม McKinsey Academy ได้ทุกเมื่อ สิทธิทั้งปวงที่มอบให้แก่คุณไว้ในที่นี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหลังมีการ ยกเลิกสิทธิของคุณในการใช้ McKinsey Academy ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม คำอนุญาตใด ๆ ที่เรามอบให้แก่คุณ และข้อกำหนดใดของข้อกำหนดนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จำเป็นต่อการบังคับใช้หรือการใช้สิทธิหรือหน้าที่ของคุณหรือของเราภายใต้ข้อกำหนดนี้จะยังมีผลบังคับต่อไปหลัง การยกเลิกข้อกำหนดนี้

11. กฎหมายที่กำกับดูแล เขตอำนาจศาล ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายของรัฐนิวยอร์กโดยไม่มีการอ้างอิงถึงหลักการของความขัดแย้งของกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก

12. เบ็ดเตล็ด ไม่อนุญาตให้ใช้ McKinsey Academy ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่มีผล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อ 12 นี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากข้อบังคับใด ๆ ของข้อกำหนด นี้ถือว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ถือว่าข้อบังคับที่สมบูรณ์และบังคับใช้ได้ที่ใกล้เคียงกับเจตนาของ ข้อบังคับเดิมที่สุดมีผลแทนที่ข้อบังคับดังกล่าว และข้อกำหนดในส่วนที่ เหลือจะยังมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป สิทธิใด ๆ ที่ไม่ได้มอบให้โดย ชัดแจ้งไว้ในที่นี้จะได้รับการสงวนไว้

ข้อกำหนดการใช้งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส่วนเสริมของข้อตกลงหรือข้อกำหนดอื่นใดระหว่างเราที่อาจบังคับใช้กับ McKinsey Academy ในกรณีที่มีความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องระหว่างข้อกำหนดการใช้งานและข้อตกลงหรือข้อกำหนดอื่นใด ให้ถือว่าข้อกำหนดการใช้งานนี้มีผล บังคับใช้เหนือกว่าและแทนที่ข้อตกลงหรือข้อกำหนดที่ขัดแย้งกันหรือที่ ไม่สอดคล้องกันภายในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับ McKinsey Academy

13. ติดต่อเรา สำหรับคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้บริการ โปรดติดต่อ:
McKinsey & Company
195 Broadway
19th Floor
New York, NY 10007
https://mckinseynvt.secure.force.com/supportwebforms/mckinsey_webtocaseform