Algemene voorwaarden

Laatste update: 16 juni 2021

McKinsey & Company en de dochterondernemingen en filialen (tezamen 'McKinsey', 'ons' of 'wij') verwelkomen u met veel plezier als deelnemer van de McKinsey Academy. 'McKinsey Academy' is een verzamelnaam voor onze websites, waaronder https://academy.mckinseyaccelerate.com (de 'Sites'), enige applicatie of vergelijkbare software voor mobiele apparaten of tablets (het 'Mobiele Aanbod'), of enige content of functionaliteit ('content van McKinsey Academy') of ('Content') die we aanbieden in verband met of beschikbaar stellen via McKinsey Academy. Voorbeelden van zulke content zijn bijvoorbeeld gerelateerde cursussen, programma's, services, materialen of aanbod dat wij verstrekken via of in verband met een site of mobiel aanbod. Uw gebruik van McKinsey Academy is onderhevig aan de volgende algemene voorwaarden (de 'Voorwaarden') en ons Privacybeleid, dat te vinden is op https://solutions.mckinsey.com/msd/academy-privacy-policy, en dat hierin is opgenomen ter referentie. In het geval van een conflict tussen deze voorwaarden en ons Privacybeleid, gelden de voorwaarden als belangrijkste document.

Door toegang te krijgen tot McKinsey Academy en hier gebruik van te maken, stemt u in met deze Voorwaarden. Als u niet instemt of niet wettelijk gerechtigd bent om instemming te verlenen, kunt u McKinsey Academy niet gebruiken.

Het is mogelijk dat we van tijd tot tijd de Voorwaarden aanpassen, dus controleer deze zo nu en dan op https://solutions.mckinsey.com/msd/academy-terms-and-conditions/. Door toegang te krijgen en gebruik te maken van McKinsey Academy na veranderingen in deze Voorwaarden, stemt u ermee in dat u gehouden bent aan de gewijzigde Voorwaarden.

1. Auteursrecht en McKinsey Academy Behalve waar anders aangegeven, zoals in paragraaf 5 hieronder, is McKinsey Academy, met inbegrip van tekst, vragenlijsten en beoordelingen, cursusinhoud en -materiaal, modules, video's, grafieken, logo's, pictogrammen en afbeeldingen en de selectie en indeling daarvan, en alle onderliggende concepten, knowhow, tools, raamwerken, software, algoritmen, modellen en industrieperspectieven, het exclusieve eigendom van ons of onze licentiegevers (indien van toepassing) en wordt beschermd door toepasselijke Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. McKinsey Academy, met inbegrip van enige site, content of mobiel aanbod, mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, aan reverse-engineering onderworpen, gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin is bepaald, verlenen wij u geen uitdrukkelijke of impliciete rechten uit hoofde van octrooien, auteursrechten, handelsmerken, informatie over handelsgeheimen of andere eigendomsrechten die worden gebruikt of beschikbaar worden gesteld in verband met McKinsey Academy.

2. Handelsmerken De handelsmerken, dienstmerken, ontwerpen en logo's (tezamen de 'Handelsmerken') die worden weergegeven in verband met McKinsey Academy zijn onze geregistreerde en niet-geregistreerde Handelsmerken en die van onze licentiegevers. U stemt ermee in dat, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door ons (of door onze licentiegevers, indien van toepassing), u niet zult (i) verwijzen naar of enige informatie toeschrijven aan ons of onze licentiegevers in enig openbaar medium (bijv. persbericht, websites of openbare sociale media) voor reclame- of promotiedoeleinden, of met het doel externe partijen te informeren of te beïnvloeden of (ii) enig Handelsmerk van ons of onze licentiegevers zult gebruiken of reproduceren, of enige goedkeuring door of relatie met ons of onze licentiegevers zult impliceren.

3. Gebruik van inhoud van McKinsey Academy Hierbij verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, voor de duur van deze overeenkomst, om de content te openen, te downloaden en te bekijken. Uw licentie beperkt zich tot de content waartoe wij u toegang verlenen, ofwel als ongeregistreerde gebruiker, ofwel als geregistreerde gebruiker. U mag McKinsey Academy alleen gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Waar van toepassing mag u McKinsey Academy gebruiken ter bevordering van de legitieme en interne bedrijfsactiviteiten van uw sponsororganisatie, op voorwaarde dat u de McKinsey Academy-inhoud op geen enkele wijze aanpast (met inbegrip van het maken van afgeleide werken daarvan) en dat u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen handhaaft die op de McKinsey Academy-inhoud zijn weergegeven. U mag de McKinsey Academy niet anderszins reproduceren, wijzigen, onderwerpen aan reverse-engineering, openbaar maken, distribueren, overdragen, plaatsen of externe partijen toegang geven tot of gebruik laten maken van de McKinsey Academy. Bovendien mag u geen beveiligingen of technologische beveiligingen van de McKinsey Academy-site, het mobiele aanbod of de content uitschakelen, met inbegrip van digitale beveiligingsmechanismen, metadata, watermerken of disclaimers, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

U mag niet proberen toegang te krijgen tot een locatie, gedeelte of functie van McKinsey Academy, enig ander gebruikersaccount dan dat van uzelf, of andere materialen, informatie, gegevens, netwerken of systemen die eigendom zijn van of beheerd worden door ons of een externe partij namens ons, behalve wanneer wij die toegang opzettelijk aan u ter beschikking stellen. Bovendien stemt u ermee in geen robots, spiders, scripts, gegevensverzamelingssoftware of -toepassingen of web-scrapingtools te gebruiken om McKinsey Academy-inhoud, met inbegrip van gebruikerscontent, te scrapen of anderszins te downloaden of te verzamelen, ook niet in bulk.

4. Gebruikersregistratie Om aan bepaalde aspecten van McKinsey Academy te kunnen deelnemen, moet u, of uw sponsororganisatie (bijv. uw werkgever of andere organisatie of entiteit, waaronder een beroepsorganisatie, via welke u aan McKinsey Academy wilt deelnemen) (uw 'Sponsororganisatie'), die namens u optreedt, zich eerst bij ons registreren door een gebruikersaccount (een 'Gebruikersaccount') aan te maken. Om een gebruikersaccount aan te maken, moet u of uw sponsororganisatie ons, direct of indirect (bijv. door een externe site zoals LinkedIn te machtigen om aan ons te verstrekken), uw voor- en achternaam en een e-mailadres verstrekken. Er wordt u ook gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen voor uw account. Voor bepaalde functionaliteiten kan u of uw sponsororganisatie ook worden gevraagd om bij de registratie aanvullende informatie te verstrekken of worden uitgenodigd om aanvullende optionele informatie te verstrekken, zoals uw biografische, demografische, werkgelegenheids- en/of andere informatie. Al deze informatie tezamen vormt 'Gebruikersaccountinformatie'.

U stemt ermee in dat u en uw sponsororganisatie ons uitsluitend voorzien van nauwkeurige gebruikersaccountinformatie en ons onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. U erkent ook dat u verantwoordelijk bent voor het handhaven van de privacy en veiligheid van uw gebruikersaccountnaam en wachtwoord. U mag de toegang tot uw gebruikersaccount om geen enkele reden delen met een externe partij, behalve uw sponsororganisatie. Als u van mening bent dat de privacy of veiligheid van uw gebruikersaccount in het geding is gekomen, dient u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Ons gebruik van uw gebruikersaccountinformatie is onderhevig aan ons Privacybeleid en deze Voorwaarden.

U verklaart dat u niet gevestigd bent in een land dat onderworpen is aan een regeringsembargo in de VS, of dat is aangewezen door de regering van de VS als een 'terrorisme-ondersteunend' land en dat noch u noch uw sponsororganisatie, indien van toepassing, op een lijst van de VS staat. Regeringslijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen.

Wij kunnen gebruikersaccountinformatie bewaren, in overeenstemming met de voorwaarden van het Privacybeleid, onder meer om naleving van deze Voorwaarden en eventuele toepasselijke wettelijke vereisten te waarborgen, om McKinsey Academy en ons verwante dienstenaanbod te wijzigen en te verbeteren, alsmede voor alle andere doeleinden die door deze Voorwaarden of ons Privacybeleid worden toegestaan.

5. Gebruikersinhoud In verband met uw gebruik van McKinsey Academy kunt u de mogelijkheid hebben om informatie, afbeeldingen, video's, materialen, gegevens of andere content in te dienen, te plaatsen, te publiceren, te distribueren of anderszins te delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: posts op discussiefora of prikborden; antwoorden op enquêtes, vragenlijsten of beoordelingen; werkproducten (in elektronische of fysieke vorm) in verband met cursussen of andere activiteiten die via McKinsey Academy worden aangeboden; wijzigingen van of commentaar op content van McKinsey Academy of andere werkproducten van McKinsey Academy-gebruikers; en feedback of opmerkingen over McKinsey Academy, met inbegrip van cursussen of diensten die in het kader van McKinsey Academy worden verstrekt of voor verstrekking in overweging worden genomen (tezamen 'Gebruikerscontent'). U erkent en stemt ermee in dat u, door dergelijke gebruikerscontent aan ons te verstrekken, ons een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare, toewijsbare, sublicentieerbare, volledig betaalde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke licentie en het recht verleent om dergelijke gebruikerscontent te gebruiken, te reproduceren, te publiceren, te distribueren, te wijzigen en anderszins te exploiteren voor welk doel dan ook, en in welke vorm of via welke media dan ook, die niet verboden is door de toepasselijke wetgeving. U verleent ook andere gebruikers van de McKinsey Academy-diensten een niet-exclusieve licentie voor toegang, reproductie en gebruik van dergelijke gebruikerscontent. Bovendien ziet u hierbij af van eventuele vorderingen tegen ons wegens vermeende of daadwerkelijke inbreuk op privacy- of publicatierechten, intellectuele eigendomsrechten, morele rechten of rechten van toeschrijving in verband met ons gebruik of dat van onze geautoriseerde gebruikers van dergelijke gebruikerscontent zoals toegestaan door deze Voorwaarden.

U zegt toe geen gebruikerscontent in te zenden of te uploaden naar, of anderszins te publiceren of beschikbaar te maken via McKinsey Academy, of anderszins aan ons te verstrekken, die (a) bedreigend, lasterlijk, smadelijk of obsceen is; (b) gedrag zou zijn, of tot gedrag zou aanzetten, dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins de toepasselijke wetgeving zou schenden; (c) inbreuk maakt op intellectueel eigendom, privacy, publiciteit, of andere rechten van externe partijen; (d) een computervirus of ander kwaadaardig of destructief element bevat; (e) reclame bevat; (f) valse of misleidende verklaringen vormt of bevat, inclusief met het doel uw identiteit of uw reden of bedoeling voor toegang tot McKinsey Academy of het verstrekken van dergelijke gebruikerscontent verkeerd voor te stellen; (g) in strijd is met deze Voorwaarden of is ontworpen om onze levering van McKinsey Academy en het redelijke gebruik en plezier van andere gebruikers van dezelfde te belemmeren of redelijkerwijs verwacht zou worden te belemmeren of (h) in strijd is met enig toepasselijk beleid of vereiste van uw sponsororganisatie.

Wij beoordelen niet alle gebruikerscontent en kunnen dit ook niet, en wij zijn niet verantwoordelijk jegens u of enige andere partij met betrekking tot gebruikerscontent die wordt verstrekt of beschikbaar wordt gesteld in het kader van McKinsey Academy. Wij behouden ons het recht voor om gebruikerscontent niet te accepteren of te publiceren, en om eerder geaccepteerde of gepubliceerde gebruikerscontent naar eigen goeddunken te verwijderen.

6. Kennisgevingen van inbreuk en verwijdering Naast de beperkingen op gebruikerscontent zoals uiteengezet in paragraaf 5, verbieden wij het plaatsen van informatie binnen McKinsey Academy die inbreuk maakt op of in strijd is met de auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van de rechten op privacy en publiciteit) van enige persoon of entiteit. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrecht (of een dergelijk recht waarbij u verantwoordelijk bent voor de handhaving) wordt geschonden door content die beschikbaar is via McKinsey Academy, kunt u ons schrijven op het onderstaande adres, met een schriftelijke verklaring die het volgende bevat: (a) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk en/of intellectueel eigendomsrecht waarop inbreuk zou zijn gemaakt; (b) identificatie van het vermeend inbreuk makende materiaal waarvan wordt verzocht het te verwijderen; (c) uw naam, adres en telefoonnummer overdag, en een e-mailadres indien beschikbaar; (d) een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk en/of de uitoefening van het intellectuele eigendomsrecht niet is toegestaan door de eigenaar, diens agent of de wet; (e) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving accuraat is, en, op straffe van meineed, dat de ondertekenaar gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt; en (f) de handtekening van de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht of iemand die namens de eigenaar gemachtigd is om inbreuk op het recht aan te klagen. Na onze ontvangst van een dergelijke verklaring (of een verklaring in overeenstemming met 17 U.S.C. paragraaf 512(c)(3)), zullen wij geplaatst materiaal verwijderen dat inbreuk maakt op het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht van een persoon zoals de wet in de VS voorschrijft. De Amerikaanse wet voorziet in aanzienlijke straffen voor het valselijk indienen van een dergelijke verklaring. In voorkomende gevallen zal het personen die herhaaldelijk inbreuk makend of onwettig materiaal indienen, verboden worden nog langer materiaal te plaatsen. Onze contactgegevens voor het indienen van kennisgevingen onder deze paragraaf 6 kunt u vinden in het onderdeel 'Neem contact met ons op' van deze Voorwaarden.

7. Disclaimers MCKINSEY ACADEMY WORDT AANGEBODEN 'AS IS', ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DAARNAAST GEVEN WE GEEN GARANTIE OF VERKLARING DAT (I) EEN SITE, MOBIEL AANBOD OF ENIG ANDER ASPECT VAN MCKINSEY ACADEMY ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL WERKEN, BESCHIKBAAR ZAL BLIJVEN, OF VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, OF DAT EVENTUELE DEFECTEN DAARIN ZULLEN WORDEN GEÏDENTIFICEERD OF GECORRIGEERD OF (II) DAT MCKINSEY ACADEMY, ENIGE SITE OF MOBIEL AANBOD, DE CONTENT VAN MCKINSEY ACADEMY, ENIGE GEBRUIKERSCONTENT DIE IN HET KADER VAN MCKINSEY ACADEMY WORDT AANGEBODEN OF ENIGE VAN DE CURSUSSEN OF DIENSTEN DIE DIRECT OF INDIRECT ALS ONDERDEEL VAN MCKINSEY ACADEMY AAN U WORDEN AANGEBODEN AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN ZULLEN VOLDOEN. WIJ ZIJN GEEN, EN MCKINSEY ACADEMY EN DE CURSUSSEN DIE IN DAT KADER WORDEN AANGEBODEN WORDEN NIET AANGEBODEN DOOR EEN, GEACCREDITEERDE ONDERWIJSAANBIEDER. WIJ NOCH ONZE EXTERNE CONTENTLEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS GEVEN ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, OVER HET EIGENDOM, DE NAUWKEURIGHEID, RELEVANTIE OF GESCHIKTHEID VAN DE CONTENT VAN MCKINSEY ACADEMY OF ENIGE GEBRUIKERSCONTENT. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE VOORWAARDEN, ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE INFORMATIE, MATERIALEN, CONTENT OF DIENSTEN GEPUBLICEERD OF BESCHIKBAAR GESTELD OP GELINKTE WEBSITES, OPGENOMEN IN ENIGE GEBRUIKERSCONTENT GEPUBLICEERD OP OF BESCHIKBAAR GESTELD AAN U VIA MCKINSEY ACADEMY, OF GELEVERD DOOR EXTERNE PARTIJEN, INCLUSIEF TOEPASSELIJKE AANBIEDERS VAN MOBIELE PLATFORMS (ZOALS DEZE TERM WORDT GEDEFINIEERD IN HET PRIVACYBELEID).

TENZIJ VERBODEN DOOR DE WET, ZULLEN NOCH WIJ, NOCH ONZE EXTERNE LICENTIEGEVERS EN CONTENTLEVERANCIERS, INCLUSIEF TOEPASSELIJKE PROVIDERS VAN MOBIELE PLATFORMS, AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER U, UW SPONSORORGANISATIE OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF OPGELEGDE SCHADE OF VERLIEZEN OF VOOR GEDERFDE INKOMSTEN OF WINSTEN, AL DAN NIET INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE OF VERLIES EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEID, IN RELATIE MET UW GEBRUIK VAN MCKINSEY ACADEMY, ELKE SITE OF MOBIEL AANBOD, OF DE CONTENT VAN MCKINSEY ACADEMY OF GEBRUIKERSCONTENT, OF ELKE ACTIE, NALATIGHEID OF BESLISSING GENOMEN DOOR U OF EEN ANDERE PARTIJ IN RELATIE HIERMEE.

IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT ALLE CLAIMS, ACTIES EN GEBEURTENISSEN DIE VOORTKOMEN UIT ONZE LEVERING AAN U VAN MCKINSEY ACADEMY HOGER ZIJN DAN DE CUMULATIEVE VERGOEDINGEN, INDIEN VAN TOEPASSING, DIE MCKINSEY VAN U HEEFT ONTVANGEN IN RELATIE TOT UW GEBRUIK VAN MCKINSEY ACADEMY GEDURENDE DE AFGELOPEN TWAALF MAANDEN.

8. Websites en providers van externe partijen McKinsey Academy kan externe partijen gebruiken om diensten te hosten, te ondersteunen of anderszins te verstrekken. U erkent en stemt ermee in dat wij dergelijke partijen toegang kunnen verschaffen tot McKinsey Academy en alle gebruikerscontent die u ons verschaft voor elk doel dat in overeenstemming is met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid.

Zonder iets in dit gedeelte te beperken werken we samen met externe partijen om McKinsey Academy te helpen ontwikkelen, leveren en verbeteren. In het kader van onze samenwerking met dergelijke externe partijen kunnen bepaalde aspecten van McKinsey Academy geheel of gedeeltelijk worden ontwikkeld, gehost, onderhouden, ondersteund en/of geleverd door externe partijen, hetzij direct of indirect. In verband hiermee kunnen dergelijke externe dienstverleners ook toegang krijgen tot gebruikerscontent, gebruikersaccountgegevens en andere informatie over uw gebruik van McKinsey Academy. In overeenstemming met ons Privacybeleid zijn de externe partijen verplicht tot geheimhouding van de gegevens van uw gebruikersaccount en uw gebruik van McKinsey Academy waartoe het toegang heeft in verband met de levering van de hierboven beschreven diensten en ondersteuning.

Daarnaast kan bepaald mobiel aanbod aan u beschikbaar worden gesteld via websites, applicaties of platforms van externe partijen (een 'Aanbieder van mobiele platforms'), bijvoorbeeld via een mobiele appstore. Deze aanbieders van mobiele platforms zijn onderworpen aan afzonderlijke en onafhankelijke gebruiksvoorwaarden en privacybeleidsmaatregelen, die van toepassing zijn op uw gebruik van hun websites, applicaties en/of platforms, en alle gerelateerde diensten die zij leveren. Zij zijn niet onderhevig aan onze controle. Zonder het voorgaande te beperken, erkent u dat geen enkele aanbieder van mobiele platforms enige zeggenschap heeft over, noch enige garantie geeft of enige aansprakelijkheid jegens u heeft voor McKinsey Academy, en enige vordering of geschil door u in verband daarmee wordt bepaald door deze Voorwaarden. Waar vereist door onze overeenkomst met dergelijke aanbieders van mobiele platforms, is de aanbieder een externe begunstigde van deze paragraaf van deze Voorwaarden en kan hij deze Voorwaarden handhaven tegenover u.

9. Certificaten Naar eigen goeddunken kunnen wij ervoor kiezen om u en/of uw sponsororganisatie een certificaat, verklaring of andere documentatie aan te bieden indien u aan bepaalde criteria voldoet (bijv. voltooiing van de cursus) in relatie tot een of meer cursussen of programma's die u via McKinsey Academy ter beschikking worden gesteld (een 'Certificaat'). De toekenning van een certificaat aan u en/of uw sponsororganisatie, en de criteria voor een dergelijke toekenning, zijn uitsluitend ter beoordeling van ons en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Bovendien erkent u dat (a) uw ontvangst van een certificaat, indien van toepassing, geen goedkeuring door ons inhoudt en (b) wij geen geaccrediteerde onderwijsinstelling zijn, noch hebben wij een dergelijke accreditatie nagestreefd, en dat een dergelijk certificaat geen academische erkenning of status inhoudt. U stemt ermee in dat u niet zult proberen een certificaat te verkrijgen op onjuiste, misleidende of onrechtmatige wijze, of het publiek of externe partijen een onjuiste voorstelling zult geven van de aard, inhoud of voorwaarden van afgifte van een dergelijk certificaat.

10. Beëindiging; stopzetting Naar eigen goeddunken kunnen wij uw gebruik van en deelname aan McKinsey Academy beëindigen na kennisgeving aan u. Naast de uitsluitingen die in sectie 7 worden uiteengezet, erkent u en stemt u ermee in dat wij ons het recht voorbehouden om naar eigen goeddunken cursussen of diensten die via McKinsey Academy worden aangeboden te annuleren, uit te stellen, opnieuw te plannen of de opzet ervan te wijzigen, of om McKinsey Academy of aanverwante diensten geheel of gedeeltelijk niet langer aan te bieden. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige externe partij voor wijzigingen in McKinsey Academy of uw recht op toegang daartoe (ook door beëindiging van uw Account). Als u niet langer wenst toegang te hebben tot McKinsey Academy, kunt u uw deelname aan McKinsey Academy ieder moment stopzetten. De rechten die u op grond van deze Voorwaarden worden verleend, eindigen automatisch bij beëindiging van uw recht om McKinsey Academy te gebruiken, voor zover van toepassing; met dien verstande echter dat elke door ons aan u verleende licentie en elke bepaling van deze Voorwaarden of het Privacybeleid die nodig is om uw of onze rechten of verplichtingen op grond van deze Voorwaarden af te dwingen of uit te oefenen, ook na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht blijven.

11. Wet- en regelgeving Deze Voorwaarden zijn onderhevig aan de wetten van de staat New York, zonder verwijzing naar de beginselen van daarmee conflicterende wetten.

12. Diversen Gebruik van McKinsey Academy is niet toegestaan in enig rechtsgebied waarin niet alle bepalingen van deze Voorwaarden van kracht zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze paragraaf 12 en de bepalingen van ons Privacybeleid. Indien een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld als aanvulling op enige andere overeenkomst of voorwaarden tussen ons die anderszins van toepassing kunnen zijn op McKinsey Academy. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen deze gebruiksvoorwaarden en enige andere overeenkomst of voorwaarden, zullen deze gebruiksvoorwaarden voorrang hebben en in de plaats treden van enige dergelijke andere tegenstrijdige of inconsistente voorwaarden of overeenkomsten voor zover deze betrekking hebben op McKinsey Academy.

13. Neem contact met ons op Hebt u vragen of opmerkingen over onze Algemene Voorwaarden, neem dan contact op via:
McKinsey & Company
195 Broadway
19th Floor
New York, NY 10007
https://mckinseynvt.secure.force.com/supportwebforms/mckinsey_webtocaseform